Pokyny k plateniu členského na rok 2011

Členský príspevok na rok 2011 je 6 €, predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatikyje 4 €. Dôchodcovia a študenti nie sú povinní uhrádzať členský príspevok. Členské príspevky a predplatné časopisu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet č. 11466164/0900, príp. v hotovosti hospodárke pobočky RNDr. Darine Kyselovej, PhD. Pri uhradení príspevkov bankovým prevodom Vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli, za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF.

Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze JSMF pobočky Bratislava 1 dňa 9. 6. 2009

Program:
1. Správa o činnosti pobočky za r. 2008.
2. Správa o hospodárení pobočky za r. 2008.
3. Revízna správa účtovníctva za r. 2008.
4. Plán činnosti na r. 2009
5. Prednáška doc. RNDr. Daniely Velichovej, CSc. na tému: „Geometrické útvary a ich reprezentácie v geometrickom modelovaní“.
6. Diskusia.

Pokračovať v čítaní: Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze JSMF pobočky Bratislava 1 dňa 9. 6. 2009

Polrok po začiatku reformy

Školská reforma priniesla takmer vo všetkých predmetoch zmeny v obsahu a časovej dotácii, určené štátnym vzdelávacím programom. Azda najväčšie zmeny v obsahu a znížení časovej dotácie zaznamenal predmet fyzika. Metódy a formy práce na vyučovacích hodinách fyziky sa odvíjajú od delenia vyučovacích hodín. Vyučovanie fyziky je nevyhnutne späté s experimentálnou činnosťou žiakov, s fyzikálnymi praktikami, na ktorých žiaci overujú fyzikálne zákonitosti a majú možnosť vlastnou činnosťou získavať nielen zručnosti, ale všeobecnejšie rozvíjať kľúčové kompetencie komunikačné, personálne a sociálne, matematicko-vedné, informačné, učebné, kompetencie na riešenie problémov, ako aj pracovné a podnikateľské.

Pokračovať v čítaní: Polrok po začiatku reformy

Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre

V podmienkach našej pobočky zvláštny dôraz kladieme na zvyšovanie úrovne vyučovania matematiky a fyziky na všetkých stupňoch škôl a hlavne na ďalšie zintenzívnenie starostlivosti o talentovaných žiakov vo fyzike a matematike.

Pokračovať v čítaní: Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre