O JSMF

Jednota slovenských matematikov a fyzikov (ďalej JSMF) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.

JSMF vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej SAV). Pôsobí na území Slovenskej republiky a jej sídlom je Bratislava.

Poslaním JSMF, v zmysle jej štatútu, je najmä vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj matematiky a fyziky, rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu, poskytovať pomoc školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky, fyziky, matematickej informatiky a deskriptívnej geometrie, propagovať výsledky na vedeckých fórach, konferenciách, seminároch a iných akciách.

Najvyšším orgánom je Zjazd JSMF, ktorý sa koná najmenej raz za 4 roky. Činnosť JSMF medzi zjazdmi riadi Výbor JSMF, ktorého výkonným orgánom je jeho predsedníctvo a výkonným aparátom sekretariát JSMF.