Revízna komisia

Funkcia Meno Pracovisko
člen Mgr. Klára Velmovská, PhD.
člen RNDr. Jaroslav Guričan, CSc. FMFI UK