Zbierky úloh vydané v projekte

Zbierka úloh z matematiky 1 (Hriňák) – Vytvorenie oboru prirodzených čísel, Počtové výkony s prirodzenými číslami

Zbierka úloh z matematiky 2 (Hriňák, Hriňáková) – Zlomky, Pomer, priama a nepriama úmernosť, Obdĺžnik, štvorec, Kruh, kružnica, Telesá

Zbierka úloh z matematiky 3 (Hriňák, Hriňáková) – Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, Trojuholník, Deliteľnosť

Zbierka úloh z matematiky 4 (Hriňák, Hriňáková) – Výrazy, Percentá a promile, Lineárne rovnice

Zbierka úloh z matematiky 5 (Hriňák, Hriňáková) – Postupnosti, Množiny, Funkcie, Kvadratické rovnice a nerovnice


Projekt Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike

Jednota slovenských matematikov a fyzikov realizuje projekt  Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike.

Typ projektu:dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:06/2020 – 03/2023
Odkaz na riadiaci orgán OP ĽZ:www.ludskezdroje.gov.sk
Odkaz na ESF a EFRR:www.esf.gov.sk
Odkaz na sprostredkovateľský orgán:www.minedu.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.