Bratislava 2

Funkcia Meno Pracovisko
Predseda: Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. KEF FMFI UK
Podpredseda: PaedDr. Peter Horváth, PhD. KTFDF FMFI UK
Tajomník: PaedDr. Klára Velmovská , PhD. KTFDF FMFI UK
Hospodár: PaedDr. Peter Horváth, PhD.  KTFDF FMFI UK
Revízor: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. KTFDF FMFI UK
RNDr. Zuzana Zábudlá KEF FMFI UK
Mgr. Ľubica Morková ZŠ, Vajanského, Lučenec
SNM RNDr. Katarína Maštenová SNM, Bratislava
RNDr. Pavol Kubinec, PhD. 1SG, Bajkalská, Bratislava
FO RNDr. Ľudovít Horňanský, CSc. KTFDF FMFI UK
Historická komisia Doc. RNDr. Elena Ferencová, PhD. LF UK

Správy z pobočky: