Veľtrh IT firiem

Katedra informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už tretí rok realizuje výučbu v profesijne orientovanom bakalárskom študijnom programe aplikovaná informatika a vývoj softvéru. Súčasťou štúdia v tomto odbore je povinná odborná prax študentov v IT firmách. V akademickom roku 2024/2025 má praxovať 35 študentov tretieho ročníka študijného programu. Na uľahčenie nájdenia si vhodných pozícií pre prax študentov, katedra vytvára priestor na ich kontaktovanie sa s firmami. V tomto roku bola zvolená opäť forma veľtrhu s podtitulom B2B, kde študenti a zástupcovia firiem mohli priamo diskutovať o pozíciách pre prax študentov, o znalostiach a zručnostiach študentov pre dané pozície. Univerzita Mateja Bela má formou memoránd a zmlúv deklarovanú spoluprácu s viac ako desiatkou IT firiem. Tento rok, 27. 6. 2024, využilo možnosť priameho kontaktu so študentmi 5 firiem: IBM Slovensko, Continental Automotive Systems Slovakia, ŽP Informatika, R-DAS a Atena. Podujatie bolo finančne podporené Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

Pridaj komentár