Veľtrh IT firiem

Katedra informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už tretí rok realizuje výučbu v profesijne orientovanom bakalárskom študijnom programe aplikovaná informatika a vývoj softvéru. Súčasťou štúdia v tomto odbore je povinná odborná prax študentov v IT firmách. V akademickom roku 2024/2025 má praxovať 35 študentov tretieho ročníka študijného programu. Na uľahčenie nájdenia si vhodných pozícií pre prax študentov, katedra vytvára priestor na ich kontaktovanie sa s firmami. V tomto roku bola zvolená opäť forma veľtrhu s podtitulom B2B, kde študenti a zástupcovia firiem mohli priamo diskutovať o pozíciách pre prax študentov, o znalostiach a zručnostiach študentov pre dané pozície. Univerzita Mateja Bela má formou memoránd a zmlúv deklarovanú spoluprácu s viac ako desiatkou IT firiem. Tento rok, 27. 6. 2024, využilo možnosť priameho kontaktu so študentmi 5 firiem: IBM Slovensko, Continental Automotive Systems Slovakia, ŽP Informatika, R-DAS a Atena. Podujatie bolo finančne podporené Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky

Dňa 15. júna 2016 sa na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo stretnutie členov Jednoty slovenských matematikov a fyzikov – pobočka Banská Bystrica, Zvolen a učiteľov matematiky základných a stredných škôl na tému Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov. Stretnutie organizovali členovia výboru JSMF – pobočka Banská Bystrica, Zvolen. Stretnutia sa zúčastnili deviati členovia pobočky a učitelia matematiky.

Pokračovať v čítaní: Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky

Výročná členská schôdza pobočky Banská Bystrica, Zvolen 2015

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

výbor pobočky si vás dovoľuje pozvať na výročnú schôdzu pobočky, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2015 o 13:00 hod. v priestoroch Katedry matematiky, FPV UMB Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. E 234.

Pokračovať v čítaní: Výročná členská schôdza pobočky Banská Bystrica, Zvolen 2015