Zápisnica z elektronických volieb Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti, konaných v dňoch 3. 3. 2020 až 24. 3. 2020

Volebná komisia pracovala v zložení:

predseda: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

Člen:           Ing. Róbert Špir, PhD.

Celkovo bolo odovzdaných 114 platných hlasov. Zloženie novozvoleného Výboru SMS je v prílohe.

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD., predseda volebnej komisie

Príloha – zvolení členovia Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti na obdobie 1. 4. 2020 – 31. 3. 2024

Predseda:

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. (KMDG SvF STU Bratislava)

Podpredseda pre pedagogickú sekciu:

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. (Ústav matematiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

Podpredseda pre vedeckú sekciu:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (FMFI UK Bratislava)

Tajomník:

doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. (dôchodca)

Členovia pedagogickej sekcie:

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA)

RNDr. Ladislav Spišiak (Gymnázium Šrobárova 1, Košice)

RNDr. Jozef Škorupa (Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš)

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD. (Kat. matematickej edukácie, Pedag. fakulta Prešovskej univerzity)

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. (Kat. matematiky, FPV UKF v Nitre)

PaedDr. Jana Vongrejová (ZŠ Martinská 20, Žilina)

Mgr. Tatiana Hiková (Gymnázium Hlinská 29, Žilina)

PaedDr. Stanislava Opátová (ZŠ s MŠ Nová doba 482 02743 Nižná)

Mgr. Ľudmila Potočáková (Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina)

RNDr. Miroslav Repovský (Národný ústav certifikovaných meraní)

Členovia vedeckej sekcie:

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. (Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD. (Katedra apl. matematiky a štatistiky FMFI UK Bratislava)

doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD. (Kat. aplikovanej matematiky SjF UNIZA)

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. (Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. (Kat. stavebnej mechaniky a aplik. matematiky, SvF UNIZA)

doc. RNDr. Oľga Nánásiová, CSc. (Ústav informatiky a matematiky, FEI STU Bratislava)

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. (Kat. matematiky, FPV UKF v Nitre)

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. (Kat. matematiky, Pedag. fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)

Revízor:

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. (Kat. matematiky, FPV UKF v Nitre)

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD., predseda volebnej komisie

Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF 6. 12. 2018

Program:
1. Finančné otázky – aktuálny stav okolo dotácií MŠVVaŠ SR a SAV
2. Kniha o prof. Šalátovi
3. Obzory matematiky, fyziky a informatiky – organizačná štruktúra, web a nová šablóna
4. Rôzne

Pokračovať v čítaní: Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF 6. 12. 2018

Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF 26. 10. 2018

Program:
1. Finančné otázky – aktuálny stav okolo dotácií MŠVVaŠ SR
2. Cena akad. Schwarza – vyhodnotenie súťaže
3. Vyznamenania JSMF
4. Komisie na posudzovanie učebníc matematiky a fyziky
5. Rôzne

Pokračovať v čítaní: Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF 26. 10. 2018

Zjazd JSMF 2018

Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 2018

V dňoch 4. – 5. septembra 2018 sa v Kočovciach uskutočnil Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Zúčastnilo sa ho 10 delegátov s hlasovacím právom a 8 hostí (čestní členovia JSMF, členovia Výboru JSMF, pozvaný prednášajúci a predsedníčka JČMF). Kľúčom pre určenie počtu delegátov bolo v tomto roku 50 členov pobočky na 1 delegáta.

Pokračovať v čítaní: Zjazd JSMF 2018

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Slovenská matematická spoločnosť s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 13. 8. 2018 vo veku 81 rokov tento svet navždy opustil prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., významný slovenský matematik a dejateľ, čestný člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Posledná rozlúčka s pánom profesorom Riečanom bude v pondelok 20. augusta o 14:00 hod. v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.
Česť jeho pamiatke!