Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze JSMF pobočky Bratislava 1 dňa 9. 6. 2009

Program:
1. Správa o činnosti pobočky za r. 2008.
2. Správa o hospodárení pobočky za r. 2008.
3. Revízna správa účtovníctva za r. 2008.
4. Plán činnosti na r. 2009
5. Prednáška doc. RNDr. Daniely Velichovej, CSc. na tému: „Geometrické útvary a ich reprezentácie v geometrickom modelovaní“.
6. Diskusia.

Účasť: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1: Predseda výboru doc. Kalina predniesol správu o činnosti pobočky za minulý rok 2008, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice a správu o novom zložení ÚV JSMF.

K bodu 2: Hospodárka výboru Dr. Kyselová predniesla správu o hospodárení pobočky v roku 2008, ktorá je prílohou č. 2.

K bodu 3: Revízor doc.Witkovský prečítal revíznu správu účtovníctva za r. 2008 (príloha č.3), ktorá bola vypracovaná spolu s revízorkou Dr. Pieterovou. Doc. Witkovský vyzdvihol kvalitnú prácu hospodárky pobočky Dr. Kyselovej, ktorá viedla hospodárenie, evidenciu dokladov a spracovala účtovníctvo veľmi precízne a na vysokej úrovni.

K bodu 4: Predseda pobočky doc. Kalina predniesol plán činnosti na r. 2009, ktorý je prílohou č. 4 tejto zápisnice.

K bodu 5: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. predniesla prednášku na tému: „Geometrické útvary a ich reprezentácie v geometrickom modelovaní“.

K bodu 6: V diskusii predseda pobočky doc. Kalina pripomenul, že bola aktualizovaná webovská stránka JSMF na adrese: www.jsmf.eu.sk. Práva na vkladanie dokumentov na stránku za pobočku Bratislava 1 je člen výboru Mgr. Hriňák. Stránka časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktorej adresa je: www.omfi.ukf.sk,  obsahuje zoznamy publikovaných príspevkov od r. 1996 po súčasnosť.

Mgr. Hriňák informoval prítomných členov výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied s názvom Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, vyhlásená v rámci OPV vydanej Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Uzávierka prijímania žiadostí je 17. 8. 2009.

Mgr. Hriňák navrhol aktualizovať mailové adresy členov pobočky pre zvýšenie informovanosti členov o jej činnosti počas roka.

Doc. Abrhan informoval prítomných o udalosti, že 3. apríla tohto roku Minister školstva SR prepožičal Gymnáziu v Dunajskej Strede, názov Gymnázium Ladislava Dúbravu, čím sa dostalo síce posmrtne, avšak veľkého spoločenského uznania pedagógovi tejto školy a dlhoročnému členovi JSMF RNDr. Ladislavovi Dúbravovi, CSc. (1934-1982) rodákovi z Gbelov.

Na záver predseda pobočky doc. Kalina poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil výročnú členskú schôdzu.

Bratislava, 11. 6. 2009

Martin Kalina, predseda
Margita Vajsáblová, tajomník

Pridaj komentár