Polrok po začiatku reformy

Školská reforma priniesla takmer vo všetkých predmetoch zmeny v obsahu a časovej dotácii, určené štátnym vzdelávacím programom. Azda najväčšie zmeny v obsahu a znížení časovej dotácie zaznamenal predmet fyzika. Metódy a formy práce na vyučovacích hodinách fyziky sa odvíjajú od delenia vyučovacích hodín. Vyučovanie fyziky je nevyhnutne späté s experimentálnou činnosťou žiakov, s fyzikálnymi praktikami, na ktorých žiaci overujú fyzikálne zákonitosti a majú možnosť vlastnou činnosťou získavať nielen zručnosti, ale všeobecnejšie rozvíjať kľúčové kompetencie komunikačné, personálne a sociálne, matematicko-vedné, informačné, učebné, kompetencie na riešenie problémov, ako aj pracovné a podnikateľské.

Pokračovať v čítaní: Polrok po začiatku reformy