Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre

V podmienkach našej pobočky zvláštny dôraz kladieme na zvyšovanie úrovne vyučovania matematiky a fyziky na všetkých stupňoch škôl a hlavne na ďalšie zintenzívnenie starostlivosti o talentovaných žiakov vo fyzike a matematike.

Prednášková činnosť zameraná na aktuálne odborné a odborno-metodické problémy v matematike a fyzike bola v prevažnej miere realizovaná v rámci pravidelne poriadaných akcií a to:

  • v „Klube učiteľov matematiky RNDr. P. Bartoša“, v rámci ktorého sa od roku 1987 pravidelne stretávajú učitelia vysokých, stredných a základných škôl,
  • v rámci prednáškového cyklu „Nitrianske fyzikálne dni“, ktoré pobočka poriada od roku 1977 v dvoch cykloch (jarný a jesenný).

V nadväznosti na tieto vedecké semináre pobočka organizuje workshopy, sympóziá a konferencie s medzinárodnou účasťou.

Veľmi kladne bola hodnotená účastníkmi XVI. medzinárodná didaktická konferencia DIDFYZ 2008, ktorá sa konala v dňoch 15. – 18. októbra 2008 v Račkovej doline na tému „Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy“. Na konferencii sa zúčastnilo celkom 105 pracovníkov vysokých, stredných, základných škôl a doktorandov, z toho 38 zo Slovenskej republiky, 43 z Českej republiky, 9 z Poľska, 7 z Talianska, 4 z Anglicka, 1 z Bulharska, 1 z USA, 1 z Rakúska a 1 z Maďarska. Potešiteľné bolo, že na konferencii sa zúčastnilo pomerne veľa mladých pedagógov a doktorandov, ktorí prezentovali výsledky svojej práce individuálne i v spoluautorstve so svojimi školiteľmi. Na konferencii bola prevažná väčšina príspevkov prezentovaná s využitím IKT na vysokej úrovni, čo svedčí o tom, že IKT sa v komunite didaktikov fyziky udomácňujú a stávajú sa bežnou rutinou. Rokovanie konferencie prebiehalo v priateľskej atmosfére medzinárodnej spolupráce a porozumenia. Prednášky a diskusné príspevky, ktoré odzneli na tejto konferencii pobočka vydala vo forme zborníka na CD nosiči.

Medzi ďalšie úspešné‚ akcie pobočky patria medzinárodné vedecké konferencie na tému “ Výskum a vyučovanie na katedrách fyziky v kontexte univerzitného vzdelávania“, ktoré poriada od roku 2003 v dvojročných intervaloch Katedra fyziky MF SPU v Nitre v spolupráci s pobočkou. Na konferencii, ktorá sa konala v dňoch 5.- 6. júna 2007 odzneli 4 pozvané plenárne prednášky, 35 krátkych vystúpení a prezentovali sa 4 postery. Konferencie sa zúčastnilo vyše 50 pracovníkov. Prednášky a diskusné‚ príspevky, ktoré odzneli na konferencii boli vydané v elektronickej forme na CD nosiči.

Členovia pobočky z redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky (prof. RNDr. Ing. D. Kluvanec, CSc., vedecký redaktor fyzikálnej časti a poverený zástupca vydavateľa, prof. RNDr. A. Kecskés, CSc., doc. RNDr. M. Rakovská, CSc. a RNDr. A. Teleki, PhD.,výkonný redaktor fyzikálnej časti, doc. RNDr. P. Vrábel, CSc., od roku 2004 výkonný redaktor matematickej časti) sa vo veľkej miere podieľajú na príprave vydávania časopisu, ktorý ako členský časopis JSMF pravidelne vychádza. Tlač a distribúcia časopisu je zabezpečovaná na KF FPV UKF v Nitre v spolupráci s pobočkou JSMF. V roku 2007 bol pripravený softvér na evidovanie príspevkov v časopise s možnosťou ich vyhľadávania cez autora, pracovisko, ako aj citácie jednotlivých príspevkov. Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať vedeniu FPV ako aj UKF za významnú podporu vydavateľskej činnosti a distribúcie časopisu. Rovnako treba vyloviť uznanie SAV a UKF za vedeckú a odbornú garanciu časopisu. Od r. 2005 (34. ročníka) časopis garantuje medzinárodná redakčná rada a redakčnú prácu výkonne zabezpečuje edičná rada. V súčasnom období prebieha diskusia o profile časopisu, jazykovej mutácii a názve časopisu.

Pobočka tradične vo svojej činnosti veľkú pozornosť venuje matematickej a fyzikálnej olympiáde v spolupráci s KV MO a KV FO pre Nitriansky kraj.

Okrem organizovania krajských kôl MO vo všetkých kategóriách, KK MO organizovala v roku 2006 celoštátne kolo MO kategórie A aj P, Z. Výsledky žiakov Nitrianskeho kraja v celoštátnom kole v roku 2006 – 55. roč. MO: Kristián Kacz, Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno – úspešný riešiteľ, Katarína Škrovinová, Gymnázium Párovská Nitra – úspešná riešiteľka. V roku 2007 – 56. roč. MO: Martin Melicherčík, Gymnázium Párovská Nitra – úspešný riešiteľ a v roku. 2008 – 57.roč.MO: Martin Melicherčík – víťaz.

Organizátorom celoštátneho kola FO kategórie A, ktoré sa konalo v dňoch 15. – 18. marca 2007 v Komárne bola v spolupráci s Gymnáziom H. Selyeho naša KK FO. Náš kraj reprezentovali 4 úspešní riešitelia krajského kola kategórie A. Celoštátneho kola sa zúčastnilo celkove 24 úspešných riešiteľov z celého Slovenska. Dvaja súťažiaci z nášho kraja sa v celoštátnom kole stali víťazmi s nasledovným umiestnením: 2. miesto, Konczer József, oktáva GHS s VJM Komárno – 9. miesto Édes Zoltán, 4. roč. GHS s VJM Komárno. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj: 19. miesto Holka Lukáš, oktáva G. A. Vrábla v Leviciach a 21. miesto Kálosi Anna, oktáva GHS s VJM Komárno. Pri tejto príležitosti chceme vysloviť v mene KK FO úprimné poďakovania vedeniu Gymnázia H. Selyeho v Komárne, kolegom z tohoto gymnázia, ako aj bývalému riaditeľovi gymnázia p, RNDr. Barnabášovi Ipóthovi za organizačnú prípravu a zabezpečenie optimálnych podmienok pre úspešný priebeh celoštátneho kola.

Z iniciatívy funkcionárov a členov našej pobočky sa poriadajú aj ďalšie akcie, ktoré sú zamerané na rozvíjanie talentu vo fyzike a matematike. Do tejto oblasti činnosti patrí napr. zvláštna starostlivosť venovaná žiakom talentovaným v matematike cestou krajského korešpondenčné seminára do ktorého svoje riešenia posielajú aj študenti zo zahraničia.

Za ďalšiu úspešnú akciu možno považovať prednáškový cyklus spojený s demonštračnými experimentmi pre študentov gymnázií, ktoré pripravila KF FPV UKF v Nitre v spolupráci s pobočkou JSMF v rámci „Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku“ pod názvom „Fyzika vážne i veselo“. V čase od 24. novembra do 6. decembra 2008 sme navštívili postupne Gymnáziá v Nitre na Párovskej ul., a Golianovej ul., následne potom Gymnázium v Dunajskej Strede, Gymnázium A. Vrábla v Leviciach, Gymnázium E.P. Tótha v Martine a Gymnázium v Šali.

Viacerí členovia našej pobočky už desiatky rokov úspešne pracujú v ústredných a krajských orgánoch FO a MO.

Od roku 1983 do roku 2000 bolo sídlo sekretariátu SV FO na KF FPV UKF v Nitre a od roku 1970 je na KF FPV UKF v Nitre sídlo sekretariátu Krajského výboru FO pre Nitriansky kraj. Funkciu predsedu SV FO zastával prof .RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. Predseda KV FO Nitre prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc., od roku 1974 do roku 2000 bol členom SV FO, kde pracoval v komisii pre výber úloh pre kategóriu A. V súčasnosti členom ÚV FO z našej pobočky je prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., 2. podpredseda ÚV FO, RNDr. Aba Teleki, PhD., RNDr. Barnabáš Ipóth, PaedDr. Margita Brezinová a prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc., z titulu funkcie predsedu KV FO.

Od roku 1972 je sídlo sekretariátu KV MO pre Nitriansky kraj na Katedre matematiky FPV UKF v Nitre. Z členov našej pobočky členmi Slovenskej komisie MO sú prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., predseda KV MO, RNDr. Oliver Ralík a prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. a PaedDr. Anna Pobešková.

Pobočka úspešne spolupracuje s viacerými inštitúciami. Veľmi dobrá je spolupráca s Krajským školským úradom v Nitre (s pracovníčkou p. PaedDr. R. Bezákovou) v rámci organizovania súťaží MO a FO. Za veľmi úspešnú možno označiť spoluprácu s Gymnáziom na Párovskej ul., v Nitre, kde menovite p. riaditeľ RNDr. Juraj Opačitý vytvára už desaťročia optimálne podmienky pre konanie krajských kôl MO aj FO. Pobočka úspešne spolupracuje aj s Metodickými oddeleniami Okresných školských úradov v okresoch, ktoré územne patria k našej pobočke.

Celoštátny zjazd JSMF sa už po šiesty-krát za sebou konal v Nitre v dňoch 25.- 27. augusta 2008 za účasti 60 delegátov a hostí z pobočiek z celého Slovenska (ukazuje sa, že Nitra sa stala zjazdovým mestom JSMF). Za členov ÚV JSMF z našej pobočky boli na zjazde pre ďalšie 3-ročné funkčné obdobie zvolení prof. RNDr. A. Kecskés, CSc., a PaedDr. M. Brezinová.

Pobočka so sídlom v Nitre organizuje činnosť svojich členov, ktorí sa grupujú z okresov: Komárno, Levice, Nitra, N. Zámky, Topoľčany a priľahlá časť okresu Galanta. V súčasnosti sa ukazuje, že členská základňa i keď s menším počtom členov sa stabilizovala. V súčasnosti je evidovaných 130 platiacich členov. Výbor pobočky vynakladá nemalé úsilie o rozšírenie členskej základne hlavne z radov študentov vysokých škôl.

Výbor pobočky ako aj členovia sa svojou prácou systematicky podieľajú na pozdvihnutí úrovne vyučovania matematiky a fyziky na základných, stredných a vysokých školách, ako aj na šírení nových vedeckých poznatkov z oblasti matematiky a fyziky a majú mimoriadne zásluhy v práci s talentami vo fyzike a matematike.

Za obetavú prácu v súvislosti s činnosťami v JSMF všeobecne a v pobočke JSMF v Nitre, je potrebné vysloviť uznanie a poďakovanie všetkým členom, príp. i nečlenom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali a podieľajú na udržovaní činnosti JSMF, na rozvíjaní odborného, či vedeckého života v oblasti matematiky, fyziky, príp. aj informatiky v Nitre a Nitrianskom regióne. Uznanie treba vysloviť najmä za prácu na úseku starostlivosti o rozvoj talentovanej mládeže zo ZŠ a SŠ v rámci našich predmetov, a to aj učiteľom na týchto školách, organizačným výborom a ďalším kolegyniam a kolegom, ktorí sa na tejto práci podieľajú aj v období, v ktorom spoločenský záujem o tieto činnosti poklesol v porovnaní s minulosťou.

Spísal: prof. RNDr. A. Kecskés, CSc.

Pridaj komentár