prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

V prílohe vám posielam smutný oznam o náhlom úmrtí prof. RNDr. D. Markechovej, CSc., vynikajúcej matematičky a vysokoškolskej učiteľky Katedry matematiky UKF V Nitre, aktívnej členky JSMF – pobočka Nitra.

Česť jej pamiatke!

Jozef Fulier, predseda pobočky JSMF – Nitra

Pokračovať v čítaní: prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

Oznámenie o úmrtí prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc.

Oznamujeme vám, že prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc., vynikajúci vysokoškolský pedagóg, vedec, jeden z pilierov budovania univerzitného vzdelávania vo fyzike v Nitre, mimoriadne obetavý a zaslúžilý funkcionár JSMF, dlhoročný predseda Krajského výboru (komisie) Fyzikálnej olympiády v Nitre, člen ÚV FO v Č-S i SK FO, autor niekoľkých stoviek súťažných úloh FO, emeritný vedúci Katedry fyziky PdF i FPV UKF v Nitre, zomrel dňa 19. 10. 2015 vo veku 75 rokov. Odišiel vzácny človek a priateľ nás všetkých. Venujte mu krátku spomienku a nezabudnite na neho.

Cena ministra pre podpredsedu pobočky prof. Šedivého za celoživotné zásluhy

Dňa 8. novembra 2012 prevezme podpredseda pobočky JSMF v Nitre, p. prof. RNDr. O. Šedivý, CSc. na slávnostnom galavečere v Inchebe Bratislava Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku, ktorá mu bola udelená v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. V mene všetkých členov pobočky srdečne blahoželáme.

Ocenenie práce pobočky JSMF v Nitre

Nitrianskej pobočke JSMF, vedeckej spoločnosti pri SAV, bolo udelené ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odovzdanie Zlatej plakety NSK a Pamätného listu predsedu NSK sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2012 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na zasadnutí prevzal tieto ocenenia predseda pobočky prof. Ing. RNDr. Daniel Kluvanec, CSc.  na základe pozvania doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK.

Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre

V podmienkach našej pobočky zvláštny dôraz kladieme na zvyšovanie úrovne vyučovania matematiky a fyziky na všetkých stupňoch škôl a hlavne na ďalšie zintenzívnenie starostlivosti o talentovaných žiakov vo fyzike a matematike.

Pokračovať v čítaní: Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre