Uznesenia Zjazdu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 25. – 27. august 2008

1. Zjazd schvaľuje:
1. Správu predsedu ÚV o činnosti JSMF za obdobie 2005 – 2008
2. Správu o hospodárení JSMF v rokoch 2005 – 2008
3. Správu revíznej komisie JSMF o revízii hospodárenia a činnosti JSMF za obdobie 2005 – 2007
4. Program činnosti na ďalšie funkčné obdobie, ako vyplynul z diskusie.

2. Zjazd na odporúčanie Revíznej komisie udeľuje odstupujúcemu ÚV JSMF absolutórium a vyslovuje poďakovanie predsedovi, PÚV, ÚV JSMF, hospodárom a hospodárskej komisii, ako aj funkcionárom pobočiek i sekcií a všetkým aktívnym členom JSMF za vykonanú prácu.

3. Zjazd udeľuje zjazdové vyznamenania JSMF:

Čestný člen

Katarína Dvorská, prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., doc. RNDr. Jana Feťková, CSc., prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc., prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., RNDr. Jana Vašková.

Zaslúžilý člen

RNDr. Hynek Bachratý, PhD., prof. RNDr. Ivan Baník, CSc., doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc., PaedDr. Mikuláš Denis, RNDr. Tatiana Hajduková – Fekárová, doc. RNDr. Miroslav Haviar, PhD., Mgr. Viera Kalnassyová, RNDr. Anna Michalcová, doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc., doc. RNDr. Viera Obetková, CSc., RNDr. Juraj Opačitý, RNDr. Zuzana Pieterová, RNDr. Anna Polášková, PhD.,doc. PaedDr. Vladimír Šeben, Dr.h.c., PhD., doc. Ing. Július Štelina, PhD., Mgr. Anna Šutáková, doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., doc. RNDr. Peter Vrábel, CSc.

Pedagogické vyznamenanie

RNDr. Dalibor Blažek, Mgr. Mária Gregoričková, PaedDr. Ľubomír Konrád, Mgr. Gabriela Kovárová, Mgr. Marek Mokriš, Mgr. Ľubica Morková, RNDr. Eva Oravcová, doc. RNDr. Edita Partová, prof.. RNDr. Igor Podlubný, CSc., RNDr. Oliver Ralík, RNDr. Ján Seman, CSc., doc. RNDr.Roman Soták, PhD., PaedDr. Stanislav Staňo, Mgr. Soňa Tománková.

Čestné uznanie

RNDr. Katarína Bachratá, PhD., Mgr. Ján Číž, Mgr. Milan Demko, PhD., RNDr. Božena Dorociaková, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, PhD., RNDr. Róbert Hajduk, RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., Ing. RNDr. František Kardoš, PhD., Mgr. Miroslava Konrádová, doc. RNDr. František Kundracik, PhD., Mgr. Viera Kundľová, RNDr. Darina Kyselová, PhD., Ing. Ctibor Musil, PhD., doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc., PaedDr. Milan Pokorný, doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD., Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

4. Zjazd tajným hlasovaním zvolil ÚV JSMF a RK na funkčné obdobie 2008- 2011 v tomto zložení:

Predsedníctvo:

predseda: doc. RNDr. Martin Kalina,CSc.
podpredseda pre
ekonomické otázky:
doc. RNDr. Hilda Draškovičová, CSc.
podpredsedovia: doc. RNDr. Mloš Božek, CSc.
doc. RNDr. Petvol Klenovčan, CSc.
doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
tajomník: Mgr. Marek Hyčko, PhD.
hospodár: RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.
zástupca SAV: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Členovia:

SKMO doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
SKFO prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
VŠ (M) doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
VŠ (F) prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
RNDr. Ivan Košinár, CSc.
SŠ (M) Mgr. István Keszegh
RNDr. Eva Omariová
SŠ (F) Mgr. Anna Šutáková
RNDr. Juraj Opačitý
ZŠ (M) Mgr. Darina Klementová
Doc. RNDr. Edita Partová, PhD.
ZŠ (F) PaedDr. Margita Brezinová

Revízna komisia:

predseda: RNDr. Anna Polášková, PhD.
člen: doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.

5. Zjazd splnomocňuje ÚV JSMF v prípade potreby medzi zjazdami doplniť alebo rozšíriť počet členov ÚV ako aj jeho predsedníctva.

6. Zjazd schválil úpravu členského od roku 2009 takto: riadny členský poplatok minimálne 6 eur, príspevok na distribúciu časopisu 4 eurá, pre študentov a dôchodcov členský poplatok minimálne 3 eurá ročne;

7. Zjazd ukladá ÚV JSMF:

  • pri príprave plánov činnosti a ich realizácii počas funkčného obdobia venovať sa kľúčovým otázkam vedeckej činnosti, vyučovania matematiky a fyziky a výchovy mládeže, najmä starostlivosti o talenty;
  • venovať zvýšenú pozornosť propagácii matematiky a fyziky v tlačových a elektronických médiách; v tejto súvislosti aktualizovať Zborník JSMF za posledné tri desaťročia (k 150. výročiu vzniku Jednoty matematikov a fyzikov, ktoré bude v roku 2012) a webovskú stránku JSMF;
  • v súvislosti s prebiehajúcou obsahovou reformou v školstve zvýšiť aktívnym prístupom a konštruktívnymi návrhmi váhu JSMF pri príprave a schvaľovaní zmien vo vyučovaní matematiky a fyziky na základných a stredných školách, ako aj pri príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov týchto predmetov;
  • pripraviť novú zmluvu s MŠ SR, v ktorej sa spresnia záväzky zmluvných strán a zabezpečí rokovanie ich predstaviteľov min. 1x ročne;
  • naďalej podporovať česko – slovenskú súťaž ŠVOČ v matematike, fyzike a v teórii vyučovania týchto predmetov;
  • v súčinnosti s pobočkami a sekciami aktivizovať tradičné aj nové činnosti v jednotlivých záujmových oblastiach členskej základne s prihliadnutím na zmenené podmienky

8. Zjazd vyslovuje poďakovanie za starostlivú prípravu družstiev matematiky a fyziky na medzinárodných súťažiach, vďaka čomu reprezentanti Slovenska dosahujú dlhodobo skvelé výsledky;

9. Zjazd poveruje ÚV a pobočky zintenzívniť prácu pri vedení základnej dokumentácie o členskej základni a pri zabezpečovaní agendy a evidencie o uskutočňovaných aktivitách;

10. Zjazd odporúča pobočkám pokračovať v prehlbovaní konkrétnych spôsobov spolupráce s krajskými školskými úradmi a školskými orgánmi samospráv.

Nitra, 27. august 2008

Predseda návrhovej komisie: doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD.
Členovia návrhovej komisie: RNDr. Ivan Košinár, CSc., Mgr. Marek Hyčko, PhD.