Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF dňa 20. 10. 2017

Program:
1. Finančné otázky
2. Príprava Zjazdu JSMF
3. Informáciách o tohtoročných projektoch MŠVVaŠ SR
4. Rôzne

Prítomní: Hriňák, Kalina, Kundracik, Marčoková, Partová, Vallo, Žilková

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Finančné otázky

M. Kalina informoval prítomných o tom, že z dotácií SAV boli pripísané na účet JSMF prostriedky 2. splátky vo výške 3 820 €, podrobný rozpis bol zaslaný na jednotlivé pobočky. V rámci výdavkov hradených z týchto zdrojov sú aj príspevky pre učiteľov matematiky na účasť na Konferencii slovenských matematikov v Jasnej.

Z 2 % dane bolo JSMF poukázaných zatiaľ 1 063,69 €. Od odberateľov OMFI bolo za predplatné uhradených zatiaľ 172 €.

Uznesenie 1:   Výbor JSMF poveruje zástupcu vydavateľa M. Kalinu pripravením modelu financovania OMFI na rok 2018.

Za: 7                           Proti: 0

Uznesenie 2:   Výbor JSMF poveruje M. Hriňáka realizáciou prieskumu trhu na vydávanie OMFI na rok 2018 (tlač a distribúciu).

Za: 7                           Proti: 0

Uznesenie 3:   Výbor JSMF žiada pobočky, aby nahlásili počet odoberaných kusov OMFI na rok 2018 do 21. 11. 2017 zástupcovi vydavateľa M. Kalinovi.

Za: 7                           Proti: 0

2. Príprava Zjazdu JSMF

M. Kalina a F. Kundracik predniesli Výboru JSMF návrh na zlúčenie pobočiek Bratislava 1 a Bratislava 2 do jednej pobočky Bratislava. Prebehla diskusia.

Uznesenie 4:   Výbor JSMF žiada pobočky, aby zasielali návrhy na určenie počtu delegátov na Zjazd JSMF do 4. 12. 2017 na adresu vybor@jsmf.eu.

Za: 7                           Proti: 0

3. Informáciách o tohtoročných projektoch MŠVVaŠ SR

M. Kalina prítomných informoval, že JSMF získalo v tomto roku dotáciu na dva projekty – na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda vo výške 10 000 € a na vydávanie Obzorov matematiky, fyziky a informatiky vo výške 4 255 €. V rámci dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania JSMF nebola úspešná.

 4. Rôzne

Cena P. P. Bartoša tento rok nebude udelená. Návrh na udelenie ceny akademika Štefana Schwarza zašle M. Kalina členom výboru a prebehne elektronické hlasovanie o udelení tejto ceny.

Práce na historickom zborníku „Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku“ zatiaľ nepokročili, pretože z pobočiek zatiaľ neprišli žiadne návrhy.

V súvislosti s novými normami bola opäť otvorená otázka publikácie Matematická terminológia. Záujemcovia o účasť v autorskom kolektíve sa môžu hlásiť u M. Hriňáka.

V súčasnosti prebieha diskusia k externej časti maturitnej skúšky. Dňa 28. 10. 2017 sa uskutoční pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva, ktorého sa za JSMF zúčastní Daniel Ševčovič a Martin Kalina.

Zapísal: Martin Hriňák                                              Schválil: Martin Kalina

Pridaj komentár