Výročná členská schôdzka pobočky Bratislava 1

Správa o činnosti JSMF – Pobočka Bratislava 1 v roku 2016

V roku 2016 sme mali tieto činnosti:
● Organizácia konferencie Algoritmy 2016 (marec)
● Organizácia semináru Modelovanie neurčitosti (máj)
● Zorganizovali sme výročnú členskú schôdzu
● Začali sme organizovať konferenciu EQUADIFF 2017

Organizovali sme tradičné vedecké semináre

Podporili sme účasť našich členov na Konferencie v Jasnej: Fraasová, Hriňák, Hriňáková, Kalina, Kosper

Finančne sme podporili činnosť SMS

V Bratislave 28. 6. 2017                                            Martin Kalina, predseda

 

Plán činnosti pobočky na rok 2017 a výhľadovo na ďalšie roky

Správa o hospodárení pobočky Bratislava 1 za rok 2016

Nový Výbor JSMF, pobočka Bratislava 1, zvolený na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 28.6. 2017 na obdobie júl 2017 – jún 2021

Pridaj komentár