Zo života pobočky JSMF v Žiline

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tomto roku sa končí trojročné obdobie medzi zjazdmi JSMF a tým aj funkčné obdobie všetkých orgánov JSMF. V tejto súvislosti predkladá odstupujúci výbor pobočky správu o činnosti za uplynulé funkčné obdobie.

Stručný prehľad činnosti pobočky za obdobie rokov 2011 – 2014

 

Pobočka JSMF v Žiline patrila v období 2011 – 2014 k najaktívnejším pobočkám a môže sa pochváliť radom významných akcií regionálneho, celoštátneho i medzinárodného charakteru. Akcie pobočky boli zamerané na vedecké podujatia, akcie pedagogického charakteru pre učiteľov všetkých stupňov škôl, starostlivosť o výchovu talentovaných žiakov, na služby odbornej i laickej verejnosti ako aj na upevňovanie komunity učiteľov a vedeckých pracovníkov v matematike a fyzike.

Vybrané podujatia

1. Vedecké podujatia

Stretnutie pri príležitosti 101. výročia narodenia RNDr. Ladislava Bergera, Dr. h. c. ŽU, 7. 11. 2011 (20 účastníkov za účasti prof. Riečana a predsedu ÚV JSMF doc. Kalinu)

43. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 1. – 4. 12. 2011 (120 účastníkov)
www.konferenciajasna.sk
Organizátori: Dorociaková, Marčoková, Sedliačková v spolupráci so SMS

44. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 22. – 25. 11. 2012 (87 účastníkov)
www.konferenciajasna.sk
Organizátori: Dorociaková, Marčoková, Sedliačková v spolupráci so SMS

Konferencia Mathematics in Science and Technologies – MiST 2013, 7. 1. – 12. 1. 2013 (43 účastníkov)
http://mist-klak.webnode.sk/
Organizátori: Bachratá, Bachratý,Varga, Tóthová v spolupráci so SMS

45. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 21. – 24. 11. 2013 (87 účastníkov)
www.konferenciajasna.sk
Organizátori: Dorociaková, Marčoková, Sedliačková v spolupráci so SMS

Konferencia Mathematics in Science and Technologies – MiST 2014, 19. 1. – 24. 1. 2014 (50  účastníkov)
http://mist-klak.webnode.sk/
Organizátori: Bachratá, Bachratý,Tóthová, Jančigová  v spolupráci so SMS

Konferencia Deskriptívna geometria na slovenských univerzitách včera a dnes, 29. 5. 2014, ŽU v Žiline (20 účastníkov)
http://fpedas.uniza.sk/~cmelkova/
Organizátori: Čmelková, Adamko, Ďurica, Knutelská, Šusteková, Švábová

Conference on Differential and Difference Equations and Applications – CDDEA 2014, 23. – 27. jún, 2014 (95 účastníkov z 20 krajín)
http://fpv.uniza.sk/cddea
Organizátori: Dorociaková, Kúdelčíková, Růžičková v spolupráci s Katedrou matematiky ŽU

Pravidelné vedecké semináre:
Intuitívna geometria, Žilina, garant seminára: Bálint
Aplikovaná fyzika, Žilina, garant seminára: Melo
Ortogonálne polynómy, Žilina, garant seminára: Marčoková
Diferenciálne a diferenčné rovnice, Žilina, garant seminára: Růžičková

 2. Pedagogické podujatia

MaMAT, Malá matematika, víkendové stretnutie pre učenie matematiky na prvom stupni ZŠ, Fačkovské sedlo, 4. – 6. 10. 2013
http://mamat1.webnode.sk
Organizátori: Bachratá Katarína, Bachratý Hynek  v spolupráci so SMS

MaMAT, Malá matematika,  stretnutie učiteľov prvého aj ďalších stupňov pre oboznámenie sa so základmi a praktickými ukážkami vyučovania matematiky na prvom stupni ZŠ tzv. Hejného metódou (28 účastníkov)
Fačkovské sedlo, 16. – 18. 5. 2014
http://mamat1.webnode.sk
Organizátori: Bachratá Katarína, Bachratý Hynek  v spolupráci so SMS

Individuálne prednášky
T. Hiková, Ľ. Potočáková: Goniometria trochu inak, 43. konferencia slovenských matematikov 2011 (v rámci ocenenia – 2. miesto v súťaži o Cenu P. P. Bartoša).

3. Akcie na podporu talentovaných žiakov a študentov v matematike

 

Pobočka intenzívne spolupracuje so Slovenskou komisiou MO (Novotný Peter, Bálint Vojtech, Novotný Pavel) a  s krajskou Komisiou MO (členmi Krajskej komisie MO sú resp. boli: Novotný Pavel, Cimrák Ivan,  Kúdelčíková Mária, Malacká Zuzana, Kaukič Michal)

Korešpondenčný  seminár z matematiky – SEZAM, Žilina (žiaci ZŠ a OG), ročník 2011 – 2014, org. Bachratý Hynek, ročne  približne 100 – 150  účastníkov

MAK – pravidelný matematický klub pre žiakov SŠ, Žilina 2011, raz mesačne počas školského roka, org. Bachratý Hynek, Bachratá Katarína, približne 25 pravidelných účastníkov

Korešpondenčný seminár SEZAMKO, Žilina (mladší žiaci ZŠ), ročníky 2011 až 2012, org. Bachratá Katarína, ročne približne 90 účastníkov

Sústredenie matematického korešpondenčného seminára SEZAM
Fačkov, 18. – 20. 5. 2012, org. Bachratý  Hynek, 36 účastníkov
ŠvP Patrovec v Trenčianskom Jastrabí, 14. – 17. 3. 2013, org. Trojaková Lenka, 42 účastníkov
ŠvP Patrovec v Trenčianskom Jastrabí, 20. – 23. 3. 2014, org. Trojaková Lenka, 47 účastníkov

Letný tábor matematického korešpondenčného seminára – SEZAM,
Fačkovské sedlo, 12. – 21. 8. 2012, org. Bachratý Hynek, 38 účastníkov
Trenčianske Jastrabie, 9. – 18. 8. 2013, org.  Bachratá Alena, 38 účastníkov
Fačkovské sedlo, 11. – 20. 8. 2014, org. Bachratý Hynek, 44 účastníkov 

Sústredenie SEZAMKO
Fačkov, 12. 8. – 21. 8. 2012 , org. Bachratý Hynek, Bachratá Katarína, 34 účastníkov

Školenia dobrovoľných organizátorov SEZAM
Štyri víkendové stretnutia v každom školskom roku spojené s prípravou korešpodenčných častí súťaže a sústredení riešiteľov, org. Bachratý Hynek, 15 až 20 účastníkov

Prípravné prednášky k matematickej olympiáde, kategória A, 3 dni v roku 2013
– prednášali:  Cimrák Ivan, Jančigová Iveta, Tóthová Renáta

4. Akcie na podporu talentovaných žiakov a študentov vo fyzike

Pri pobočke pôsobí Slovenský výbor FO (predseda Čáp Ivo). Pobočka spolupracuje s krajským výborom FO. Rozšírenie aktivít na podporu FO súvisí so získaním grantu agentúry APVV na projekt  „Vyhľadávanie a výchova žiakov ZŠ a SŠ talentovaných vo fyzike prostredníctvom súťaží“ s riešiteľským obdobím 2008 – 2011.

Medzinárodné  sústredenie mladých fyzikov(víťazi CK FO)
Hradec Králové, 18. 6. – 22. 6. 2012, org. Mucha Ľubomír, Konrád  Ľubomír, 13 účastníkov

Výberové  sústredenie pred Medzinárodnou FO, (víťazi CK FO)
Žilina, 2. 5. – 7. 5. 2012 , org. Čáp Ivo, 17 účastníkov

Jesenné sústredenie riešiteľov FO kategórie AB a CD, org. Čáp Ivo
Terchová, 16. – 21. 10. 2011 – kategória CD, 40 účastníkov
Terchová, 6. – 11. 11. 2011 – kategória AB, 30 účastníkov
Bystrička, 16.9. – 22. 9. 2012 – kategória AB, 37 účastníkov
Terchová, 13. – 16. 11. 2012  – kategória CD, 25 účastníkov
Terchová, 17. – 22. 9. 2013 – kategória AB, 24 účastníkov

5. Podpora akcií spolupracujúcich organizácií na podporu rozvoja talentu žiakov

Úhrada nákladov pre prednášajúcich na sústredeniach a táboroch a pod.

6. Publikačná činnosť

Zborník 43. konferencie slovenských matematikov, ed. M. Marčoková, EDIS Žilina 2011

Zborník 44. konferencie slovenských matematikov, ed. M. Marčoková, EDIS Žilina 2012

Zborník 45. konferencie slovenských matematikov, ed. M. Marčoková, EDIS Žilina 2013

M. Marčoková: Profesor Beloslav Riečan a Žilina – príspevok do publikácie „Beloslav Riečan. Ale najväčšia z nich je láska“, Martin: Biblická škola v Martine, 2013.

7. Distribúcia matematicko – fyzikálnej literatúry

Organizačné zabezpečenie: Čáp Ivo

Pobočka zabezpečuje distribúciu časopiseckej literatúry z Českej republiky, vydávanej najmä JČMF a AV ČR pre organizácie a jednotlivcov v rámci celej SR:

Pokroky matematiky fyziky a astronomie,
Rozhledy matematicko fyzikální,
Učitel matematiky,
Československý časopis pro fyziku,
Jemná mechanika a optika.

Pobočka registruje približne 100 odberateľov, pričom ročný obrat je približne 3 tis. €

8. Klubové podujatia

Klubová činnosť sa v uplynulom funkčnom období výrazne obmedzila na jednotlivé akcie niektorých klubov. Ide najmä o kluby VŠ učiteľov v Žiline a Ružomberku (odborné semináre z matematiky a fyziky) a SŠ učiteľov v Žiline.

Pobočka sa aktívne zapája do spolupráce s komisiami MO a FO pri organizácii súťaží a rôznych akcií, najčastejšie sa organizujú metodické stretnutia s pozvanými odborníkmi.

Pobočka významným spôsobom podporuje činnosť komisií MO a FO, ktoré pracujú v pôsobnosti pobočky.

9. Rôzne

Na 43. konferencii slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom, ktorá sa konala 1. – 4. decembra 2011  získali členky žilinskej pobočky JSMF Cenu Petra Pavla Bartoša:
1. miesto: Mária Sadloňová
2. miesto: Tatiana Hiková a Ľudmila Potočáková

Dňa 24. augusta 2012 v Nitre na odbornej konferencii organizovanej pri príležitosti 150. výročia založenia  Jednoty matematikov a fyzikov boli 4-ia  členovia našej pobočky JSMF ocenení ministrom školstva Dušanom Čaplovičom (Bálint, Čáp, Ďurček, Marčoková) a 14-i členovia našej pobočky boli ocenení ústrednými orgánmi JSMF (Bachratá, Bachratý, Feťková, Grešák, Kejst, Konrád, Musil, Novotný, Šabo, Šišková, Štelina, Štrbová, Šutáková, Turek).

Od roku 2012 má naša pobočka JSMF význačné zastúpenie v redakčnej rade časopisu  Obzory matematiky, fyziky a informatiky: Bachratá, Bálint, Čáp, Gunčaga, Lengyelfalusy, Marčoková.

VÝBOR  POBOČKY  JSMF  V ŽILINE
v období 2011 – 2014

 Do práce výboru pobočky v uplynulom funkčnom období sa aktívne zapojili zvolení členovia a zo zástupcov jednotlivých aktivít ďalší členovia podľa nasledujúceho zoznamu:

 

Funkcia  
Predsedníctvo
predseda Mariana Marčoková
podpredseda Ivo Čáp
tajomník Ľubomír Konrád
hospodár Zuzana Sedliačková
Revízori
1. revízor Ctibor Musil
2. revízor Janka Feťková
Zástupcovia aktivít
MO Pavel Novotný
FO Ľubomír Konrád
MKS Katarína Bachratá, Hynek Bachratý, Peter Novotný
MAK Hynek Bachratý
Vedúci klubov
VŠ – ŽA – M Božena Dorociaková
VŠ – ŽA – F Peter Hockicko
SŠ – ŽA Anna Šutáková, Ľudmila Potočáková
ZŠ – ŽA Jaroslava Dudjaková
klub RŽ Ján Gunčaga (Blanka Boháčová)

 

Predsedníctvo výboru sa schádzalo podľa potreby. Výbor na svojich zasadnutiach riešil aktuálne otázky činnosti pobočky i jednotlivých klubov. Výbor priebežne riešil otázky spojené s hospodárením a spolupracoval s organizátormi jednotlivých akcií.

Za výbor pobočky

                                                                                        Mariana Marčoková – predseda

Správa vo formáte pdf

Pridaj komentár