Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze JSMF pobočky Bratislava 1 dňa 24. 5. 2012

Program členskej schôdze:
1.  Správa o činnosti pobočky za r. 2011
2. Správa o hospodárení pobočky za r. 2011
3. Revízna správa
4. Plán činnosti na r.2012
5. Prednáška prof. RNDr. Pavla Zlatoša, CSc. na tému: „Skalárny súčin a rýchlosť v špeciálnej teórii relativity“
6. Diskusia
7. Rôzne

Účasť: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1: Predseda výboru doc. Kalina predniesol správu o činnosti pobočky za minulý rok 2011, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
K bodu 2:  Hospodárka výboru Dr. Kyselová predniesla správu o hospodárení pobočky v roku 2011, ktorá je prílohou č. 2.
K bodu 3:  Revízor doc. Witkovský prečítal revíznu správu účtovníctva za r. 2011 (príloha č.3), ktorá bola vypracovaná spolu s revízorkou Doc.
K bodu 4: Predseda pobočky doc. Kalina predniesol plán činnosti na r. 2012, ktorý je  prílohou č. 4 tejto zápisnice.

Všetky prednesené správy aj plán činosti boli účastníkmi členskej schôdze jednomyseľne schválené.

K bodu 5: Prof. RNDr. Pavla Zlatoš CSc. predniesol prednášku na tému: „Skalárny súčin a rýchlosť v špeciálnej teórii relativity“.
Prednáška bola z nedávno vyjdenej monografie „Lineárna algebra a geometria“, ktorú vydalo vydavateľstvo Marenčin. Diskusia k prednáške prebiehala počas samotnej prednášky.

K bodu 6: Doc Kalina pripomenul, že členský príspevok na r. 2012 je 6 €. Dôchodcovia a študenti nie sú povinní   uhrádzať členský príspevok. Spolu s členským môžu členovia zaplatiť aj predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktoré je 4€. Členské príspevky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet č. 11466164/0900. Pri platbe treba do správy pre prijímateľa uviesť za ktoré roky platí člen daný členský poplatok a či je odberateľom časopisu, príp. či je dôchodca alebo študent. Tieto poplatky sa dajú uhradiť aj v hotovosti hospodárke pobočky RNDr. Darine Kyselovej, PhD. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, bude  vylúčený z evidencie členov JSMF.

Na záver predseda pobočky doc. Kalina poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil výročnú členskú schôdzu.

Bratislava, 31. 5. 2012

Martin Kalina, predseda
Zuzana Havranová, tajomník

Príloha č. 1: Správa o činnosti pobočky za minulý rok 2011
Príloha č. 2: Správa o hospodárení pobočky v roku 2011
Príloha č. 3: Revízna správa účtovníctva za r. 2011
Príloha č. 4: Plán činnosti pobočky na r. 2012

Pridaj komentár