Zápisnica zo zasadania ÚV JSMF konaného 21. 6. 2012

Program:
1. Pravidlá čerpania dotácii z MŠVVŠ SR
2. Dotácie SAV
3. Vyúčtovanie dotácií
4. Konferencia „JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku“ v Nitre
5. Rôzne
Prítomní: M. Hriňák, E. Dobročka, I. Čáp, V. Bahýl, E. Partová, M. Marčoková, F. Kundracik, M. Hyčko, M. Kalina, P. Novotný, D. Vallo, D. Kluvanec
Ostatní členovia sa ospravedlnili pre pracovné zaneprázdnenie.
1. Pravidlá čerpania dotácii z MŠVVaŠ SR (zhrnutie najdôležitejších pravidiel):
 • Dotácia sa vzťahuje na termín 1. 4. 2012 do 30. 11. 2012. (Nie je možné vykrývať akcie pred 1. 4. 2012 a po 30. 11. 2012. Posledné peniaze musia odísť do 30. 11. 2012.)
 • Podobne ako v roku 2010, bude potrebné uzavrieť zmluvy medzi Ústredným výborom JSMF a pobočkami. Šablóna zmluvy je prílohou zápisnice.
 • Každá pobočka musí mať zriadený vlastný dotačný účet.
 • Odvody nie je možné vykrývať z dotácii, musia ísť z vlastných peňazí.
 • Vyúčtovania jednotlivých akcii by bolo dobré predkladať priebežne – termín celkového vyúčtovania za ÚV pre MŠVVŠ SR je koniec decembra. Obsahy vyúčtovaní by mali obsahovať tabuľky, správy a kópie všetkých dokladov, originály sa archivujú pre prípadnú kontrolu.
 • Pri organizácii podujatí hradených z dotačných peňazí je potrebné uvádzať poďakovanie MŠVVŠ SR (napr. Podporilo MŠVVŠ SR a pod.) v médiách, na www stránkach, zborníkoch, tlačových materiáloch atď.
 • Prípadné výnosy z dotačných peňazí treba previesť na účet ÚV JSMF a tieto budú vrátené na MŠVVŠ SR.
 • V prípade dodatočnej refundácie akcií po 1. 4. 2012, ktoré prebehli s prispením peňazí inej organizácie a tejto organizácii budú refundované z dotácie, je potrebné uzatvoriť zmluvu o refundácii medzi touto organizáciou a ÚV JSMF (resp. medzi touto organizáciou a príslušnou pobočkou).
2. Dotácie SAV – riešime spoločný projekt s MÚ SAV. Preto by sa tieto peniaze mali v účtovníctve viesť ako grant MÚ SAV – JSMF.
3. Vyúčtovanie dotácií – vzhľadom na to, že koncom novembra, resp. začiatkom decembra bude treba spracovať vyúčtovanie všetkých dotácií, prosíme posielať vyúčtovanie jednotlivých akcií priebežne – pri akciách, ktoré už prebehli, resp. prebehnú do konca prázdnin – vyúčtovanie poslať najneskôr do konca septembra. Vyúčtovanie akcií, hradených z MŠVVŠ SR treba posielať v štruktúre výdavkov ako sú v oficiálnom rozpočte, vyúčtovanie akcií MÚ SAV na tlačivách ako pri žiadosti o dotácie. Hlavičku tabuľky ohľadne pobočky pri akciách MÚ SAV netreba vypĺňať – tieto akcie oficiálne účtuje ÚV JSMF.
4. Konferencia v Nitre – „JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku“ pri príležitosti 150. výročia založenia Jednoty, 24. 8. 2012, Nitra. Prof. Kluvanec predniesol koncepciu a súčasné plány organizácie na pripomienky ÚV JSMF. Prebehla voľná diskusia, ktorá priniesla viaceré podnety na zmeny a doplnenia predložených materiálov.Konferencia sa koná pod záštitou JSMF, hlavný organizátor je pobočka v Nitre. Účasť prisľúbil aj minister Čaplovič.
Zmeny oproti minulosti – trvanie sa skráti na 1 deň.
Predbežný program:
 1. Príhovory: predseda JSMF, za UKF Nitra, za STU Bratislava, predseda nitrianskeho samosprávneho kraja, primátor Nitry, minister ŠVVŠ – Čaplovič.
 2. Prednášky: prof. Krempaský – Podiel vedenia spoločnosti na rozvoj fyziky na Slovensku;
  prof. Riečan – Podiel vedenia spoločnosti na rozvoj matematiky na Slovensku;
  doc. Zajac (JČMF) – Významné medzníky JČMF
  (JSMF) – Významné medzníky JSMF
 3. Diskusné príspevky z pobočiek – Bezák (BA2), Kalina (BA1), Kecskés (NR), Čáp, prednesie Marčoková (ZA), Jendroľ (KE), Bahýľ (BB), Iľkovič (PO), Židek (TT/TN)
  Ešte nedošlo k osloveniu – SMS, SFS, FPS.
  Príspevky budú publikované.
 4. Odovzdávanie vyznamenaní a ocenení: Pamätné listy JSMF, Ocenenie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ohľadom programu bolo ešte navrhnuté pozvať súčasného predsedu JČMF (Dr. Kubát) a zástupcu MÚ SAV (prof. Dvurečenskij).
Boli prednesené predbežné grafické návrhy pamätných listov – uvedený text bol schválený. Na rozmyslenie ostal počet osôb podpisujúci listy, ktorý nebol uzavretý – sú 2 návrhy – 1 podpis – predseda JSMF; 2 podpisy – predseda JSMF a prof. Kluvanec.
Navrhované počty ocenených členov za jednotlivé pobočky (zhruba podľa kľúča 1 ocenený na 10 členov pobočky):
• Košice – 12
• Prešov – 9
• Bratislava 1 – 12
• Bratislava 2 – 14
• B. Bystrica – 15
• Žilina – 18
• Trnava – 7
• Nitra – 10
Návrh ocenených je v kompetencii pobočky, taktiež pobočka rozhoduje, či udelí ocenia in memoriam. Tento kľúč stanovuje aj približný počet očakávaných zástupcov z konkrétnej pobočkyna konferencii. V prípade, že nejaké pobočka by vyslala viac delegátov na konferenciu, treba oznámiť túto skutočnosť organizátorom (prof. Kluvanec).
Cestovné ľudí z pobočiek je potrebné si hradiť z iných zdrojov (zamestnávateľ, pobočka).
Rôzne:
 • Na žiadosť doc. V. Bálinta ÚV JSMF prejednal ocenenie pri príležitosti životného jubilea prof. Demetera Krupku, DrSc. ÚV navrhuje riešiť to v kompetencii Pobočky Prešov.
 • Bolo konštatované, že JSMF nemá jednotné logo – koluje niekoľko typov a malo by sa to ujednotiť. Zvažoval sa plán dať vyrobiť cca. 100 ks medailí, ktoré by obsahovali logo JSMF a vystačovali by na oceňovanie na niekoľko rokov. V súčasných cenách aj s krabičkou by to malo byť 600-700 EUR. Zatiaľ sa to neuzavrelo.
 • Obzory matematiky, fyziky a informatiky – prof. Kluvanec predniesol návrh na založenie novej rubriky v časopise – Jubilanti. Táto má slúžiť na pripomenutie jubileí. S pár pripomienkami (bez osobných údajov, prípadne osobný údaj len so súhlasom osoby) – bol tento návrh odobrený. OMFI sú indexované v databáze Zentralblattu.
Spísali: M. Hyčko, M. Kalina
V Bratislave 21. 6. 2012

Pridaj komentár