Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF dňa 07. 12. 2017

Program:
1. Finančné otázky – dotácie (aktuálny stav, vyúčtovanie)
2. OMFI – návrhy z tlačiarní, formát nového ročníka
3. Elektronická registrácia členského
4. Rôzne

Prítomní: Hriňák, Kalina, Marčoková, Novotný, Potočáková, Špirková

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Finančné otázky – dotácie (aktuálny stav, vyúčtovanie)

M. Kalina informoval prítomných o tom, že z dotácií MŠVVaŠ SR boli v rámci výzvy na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda boli minuté všetky prostriedky, taktiež prostriedky na vydávanie Obzorov matematiky, fyziky a informatiky budú minuté – posledné tohtoročné číslo bolo práve zadané do distribúcie.

 

2. OMFI – návrhy z tlačiarní, formát nového ročníka

Z výsledku predbežného prieskumu trhu, ktorý urobil M. Hriňák, vyplýva, že pri náklade 500 ks a formáte B5 je možné tlačiť časopis za 420 € bez DPH a pri formáte A5 za 330 € bez DPH.

Uznesenie 1:   Výbor JSMF poveruje zástupcu vydavateľa OMFI M. Kalinu zastavením spolupráce s tlačiarňou Garmond Nitra.

Za: 6                           Proti: 0

Uznesenie 2:   Výbor JSMF navrhuje zmenu formátu časopisu na A5 a poveruje zástupcu vydavateľa OMFI M. Kalinu prediskutovaním tejto zmeny s výkonnými redaktormi.

Za: 6                           Proti: 0

3. Elektronická registrácia členského

Výbor JSMF vyzýva pobočky, aby začali používať na evidenciu členského elektronický systém evidencie členského, ktorý sa nachádza na stránke http://jsmf.eu/clenske. Evidenciu členov je potrebné aktualizovať minimálne raz ročne k 31.12. do 31.1. nasledujúceho roka.

 4. Rôzne

Prebehla diskusia k Cene P. P. Bartoša a Cene akademika Štefana Schwarza. Je potrebné upraviť formulácie v štatútoch oboch súťaží, aby boli zvolené formulácie presné a jednoznačné (napr. vek 30 rokov ako dovŕšenie 30. roku života v roku konania súťaže alebo neskôr, stanovenie pevne danej odmeny 100 € pre víťazov cien, primárne predkladanie návrhov elektronickou formou a pod.). Preto budú vytvorené pozície koordinátorov týchto súťaží. Koordinátori budú zodpovední za prijímanie návrhov na udelenie cien, kontrolu splnenia podmienok pre udelenie cien, zabezpečovať odborné posúdenie prihlásených prác (vrátane koordinácie prác príslušných komisií) a budú predkladať Výboru JSMF návrhy na ocenenie.

Uznesenie 3:   Výbor JSMF schvaľuje M. Kalinu ako koordinátora Ceny akademika Štefana Schwarza a Ľ. Potočákovú ako koordinátorku Ceny P. P. Bartoša.

Za: 6                           Proti: 0

Práce na historickom zborníku „Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku“ stagnujú, zatiaľ boli predložené 2 návrhy.

M. Hriňák pripomenul prácu na publikácii Matematická terminológia. Počas konferencie v Jasnej prejavili záujem niekoľkí členovia JSMF, avšak nie v dostatočnom počte, takže záujemcovia o účasť v autorskom kolektíve sa môžu aj naďalej hlásiť.

M. Kalina prezentoval závery z pracovného stretnutia k externej časti maturitnej skúšky z matematiky 26. 10. 2017. Zápisnica z tohto stretnutia je prílohou tejto zápisnice.

P. Novotný informoval prítomných o úspešnej migrácii a využívaní služby Microsoft Azure pre potreby Matematickej olympiády a zároveň ponúkol možnosť využívať tieto služby aj pre iné weby JSMF.

Výbor JSMF konštatuje, že žiadna pobočka nezaslala návrhy na určenie počtu delegátov na Zjazd JSMF.

Uznesenie 4:   Výbor JSMF poveruje predsedu JSMF M. Kalinu predložením návrhu miesta a termínu konania Zjazdu JSMF 2018 do 31.1.2018.

Za: 6                           Proti: 0

Prílohy: 1. Zápisnica z pracovného stretnutia k externej časti maturitnej skúšky z matematiky 26. 10. 2017

Zapísal: Martin Hriňák                                              Schválil: Martin Kalina

Pridaj komentár