Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 29. 5. 2015

Program:
1. Správa o hospodárení za r. 2014
2. Dotácie SAV a MŠVVaŠ SR – aktuálny stav
3. Zjazdové vyznamenania
4. Logo JSMF
5. Rôzne

Prítomní: Čáp, Hriňák, Kalina, Kundracik, Potočáková, Riečan, Vallo

1. Správu o hospodárení predniesol predseda M. Kalina (príloha zápisnice). K správe neboli pripomienky.

2. Dotácia SAV: vzhľadom na obmedzený rozpočet SAV boli dotácie krátené zhruba na 45 %. Z celkovej požadovanej sumy 9 790 € nám SAV pridelila 4 440 €. Dotácie budú odoslané na pobočky hneď ako prídu na účet JSMF.

Dotácie MŠVVŠ – JSMF podala projekt, v ktorom žiada 14 900 € (maximálna možná suma pre danú výzvu). Výsledky hodnotenia a rozdelenia financií v rámci výzvy ešte nie sú známe.

3. Zjazdové vyznamenania: Výbor prerokoval návrh pravidiel na udeľovanie zjazdových vyznamenaní. Tento návrh získal po diskusii a pripomienkach podporu Výboru. Ľ. Potočáková zapracuje pripomienky a nové pravidlá budú preposlané na pobočky.

4. Logo JSMF: V súčasnosti sa používajú dva typy loga – nápis JSMF v kruhu a „lipová ratolesť“. Po diskusii sa Výbor uzniesol, že hlavné logo bude nápis JSMF v kruhu. V platnosti zostala aj a „lipová ratolesť“.

 

5. Rôzne: Ľ. Potočáková oboznámila prítomných s pripravovaným stretnutím gymnaziálnych učiteľov matematiky zo žilinského kraja. Stretnutie bude 9. a 10. júna v Liptovskom Jáne. Hlavným organizátorom je riaditeľ gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Jednou z tém budú aj maturity.

Jasná 2015 bude, podľa oznámenia organizačného výboru, opäť v hoteli Družba.

B. Riečan pripomenul zjazdové uznesenie o potrebe vypracovať pokračovanie publikácie Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku. Posledné vydanie je z roku 1999. Navrhované tretie pokračovanie tejto publikácie by malo obsahovať aj významných informatikov – členov JSMF. Výbor vyzýva pobočky, aby navrhli svojich zástupcov do redakčnej rady publikácie a spracovali návrh zoznamu osobností, ktoré by sa mali v tejto publikácii nachádzať.

Zapísali: Martin Hriňák a Martin Kalina

Pridaj komentár