Zápisnica z výročnej členskej schôdze pobočky JSMF v Žiline konanej dňa 21. júna 2019

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií
3. Správa o činnosti pobočky za obdobie rokov 2014 – 2018
4. Správa o hospodárení pobočky za obdobie rokov 2014 – 2018
5. Správa revíznej komisie
6. Odovzdávanie vyznamenaní Zjazdu JSMF
7. Voľby výboru pobočky a revízorov na obdobie rokov 2019 – 2022
8. Odborná prednáška
9. Vyhlásenie výsledkov volieb
10. Programové vyhlásenie zvoleného výboru pobočky
11. Diskusia
12. Záver

Ad 1: Prof. Čáp a doc. Marčoková privítali prítomných členov.
Členská schôdza schválila navrhnutý program rokovania.

Ad 2: Členská schôdza schválila mandátovú a volebnú komisiu v zložení:
doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
Ing. Ctibor Musil, CSc.
Hlasovanie: za 20, proti 0, zdržal sa 0.

Členská schôdza schválila návrhovú komisiu v zložení:
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
Hlasovanie: za 18, proti 0, zdržal sa 2.

Členská schôdza prijala správu mandátovej komisie, podľa ktorej sa schôdze zúčastnilo 20 členov pobočky oprávnených hlasovať.

Ad 3 až 5: Správu o činnosti pobočky za obdobie rokov 2014 – 2018 predniesla predsedníčka doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.

Správu o hospodárení pobočky za obdobie rokov 2014-2018 predniesla hospodárka pobočky Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

Správu revíznej komisie predniesol Ing. Ctibor Musil, CSc.

V následnej diskusii vystúpili prof. Růžičková, prof. Čáp a doc. Kúdelčík.
Členská schôdza prijala správy o činnosti, hospodárení a správu revíznej komisie bez pripomienok.

Členská schôdza schválila návrh na udelenie absolutória odstupujúcemu výboru.
Hlasovanie: za 20, proti 0, zdržal sa 0.

Ad 4: Doc. Marčoková slávnostne odovzdala vyznamenania Zjazdu JSMF 2018 prítomným členom. Zjazd JSMF udelil členom pobočky nasledujúce vyznamenania:
Čestný člen: prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc., RNDr. Terézia Štrbová
Zaslúžilý člen: doc. RNDr. Ivan Melo, PhD., Mgr. Ľudmila Potočáková
Čestné uznanie: RNDr. Miroslava Bálintová, doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., Mgr. Tatiana Hiková, RNDr. Zuzana Malacká, PhD., RNDr. Iveta Vadovičová, CSc., RNDr. Mária Vojteková, PhD., Mgr. Dagmar Vongrejová

Ďalších členov pobočky sme navrhli na pedagogické vyznamenanie. Zjazd 2018 pedagogické vyznamenanie neudeľoval, ale zmenil naše návrhy na udelenie čestného uznania, čo všetci nasledujúci kolegovia dostali po druhýkrát (majú už aj vyššie vyznamenania): RNDr. Hynek Bachratý, Mgr. Jaroslava Dudjaková, RNDr. Michal Kaukič, CSc., doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.

Ad 5: Zúčastnení členovia pobočky volili navrhnutých kandidátov do výboru pobočky a revízorov pobočky na obdobie rokov 2019-2022 tajným hlasovaním označením súhlasu – nesúhlasu s jednotlivými kandidátmi podľa volebného lístka. Ďalší členovia využili možnosť hlasovať korešpondenčne, volebné lístky zaslali v obálke bez uvedenia odosielateľa.

Ad 6: Prítomní si so záujmom vypočuli odbornú prednášku doc. Marčokovej „Rozvoj teórie ortogonálnych polynómov v rokoch 1918-1939 v prácach Gábora Szegö a Josefa Korousa.“

Ad 7: Výsledky volieb vyhlásil člen volebnej a mandátovej komisie doc. Bálint. Hlasovania sa zúčastnili 39 členovia pobočky (20 prezenčne + 19 korešpondenčne). Zloženie novozvoleného výboru je nasledovné:

Predsedníctvo
Predseda: doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD., bozena.dorociakova@fstroj.uniza.sk
Podpredseda: doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc., mariana.marcokova@fstav.uniza.sk, mariana.marcokova@gmail.com
Podpredseda: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., ivo.cap@fel.uniza.sk, ivo.cap.48@gmail.com
Hospodár: Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD., zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

Ďalší členovia výboru:
RNDr. Hynek Bachratý, PhD., hynek.bachraty@fri.uniza.sk
doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., vojtech.balint@gmail.com
RNDr. Miroslava Konrádová, mkonradova@gmail.com
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., jozef.kudelcik@fel.uniza.sk
doc. RNDr. Ivan Melo, PhD., ivan.melo@fel.uniza.sk
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., papco@ruzomberok.sk
Mgr. Ľudmila Potočáková, ludkapotocakova@gmail.com

Revízori:
doc. Ing. Igor Jamnický, CSc. igor.jamnicky@fel.uniza.sk
doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc. elena.wisztova@fstroj.uniza.sk

Všetci navrhnutí kandidáti boli zvolení do výboru pobočky na obdobie rokov 2019 – 2022.

Ad 8: Programové vyhlásenie novozvoleného výboru predniesla nová predsedníčka doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD., ktorá najskôr poďakovala odstupujúcemu výboru za všetku vykonanú prácu počas celého obdobia. V programovom vyhlásení zdôraznila tradičnú vysoko kvalitnú prácu pobočky JSMF v Žiline a úlohu v tradičných aktivitách pokračovať a ďalej rozvíjať prácu s učiteľmi základných a stredných škôl, ktorá v ostatnom období poklesla. Úlohou pre budúce obdobie je aj konsolidovať členskú základňu pobočky. Z diskusie vyplynula aj potreba výraznejšej propagácie významných osobností matematiky a fyziky, ktoré pôsobili v žilinskej pobočke.

Uznesenia výročnej členskej schôdze pobočky JSMF v Žiline konanej dňa 21. júna 2019

Uznesenie VČS2019 č. 1: Členská schôdza berie na vedomie správu o činnosti pobočky za roky 2014 – 2018 a po doplnení návrhov, ktoré odzneli v diskusii, ukladá výboru pobočky poslať správu členom pobočky.

Uznesenie VČS2019 č. 2: Členská schôdza berie na vedomie správu o hospodárení pobočky za roky 2014 – 2018 a vyslovuje poďakovanie členom pobočky, ktorí sa zaslúžili o vyrovnané hospodárenie.

Uznesenie VČS2019 č. 3: Členská schôdza schvaľuje správu revíznej komisie o revízii hospodárenia pobočky a vyslovuje poďakovanie revízorom za precízne vykonanie revízie v jednotlivých rokoch.

Uznesenie VČS2019 č. 4: Členská schôdza udeľuje absolutórium odstupujúcemu výboru pobočky.

Uznesenie VČS2019 č. 5: Členská schôdza schvaľuje výsledky volieb výboru a revízorov pobočky JSMF v Žiline.

Uznesenie VČS2019 č. 6: Členská schôdza súhlasí s programovým vyhlásením nového výboru pobočky a ukladá mu priebežne ho aktualizovať.

Zapísala: doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
V Žiline 21. júna 2019 doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc., predseda pobočky JSMF do 21.6.2019

Pridaj komentár