Pozvánka na odborný seminár MATEMATIKA V PRAXI

Jednota slovenských matematikov a fyzikov v dňoch 24. a 25. októbra 2018 organizuje v Terchovej – Diery odborný seminár Matematika v praxi, na ktorý pozýva učiteľov matematiky zo základných a stredných škôl. Odborný seminár je podporený MŠVVaŠ SR.

Seminár bude zameraný na:

  • problémy žiakov s prechodom zo základných škôl na stredné,
  • potreby stredných škôl pre rozvoj matematických kompetencií,
  • problémy matematického vzdelávania na základných a stredných školách,
  • inovácia MONITOR-u 9,
  • povinná maturitná skúška z matematiky,
  • ukážky úloh podporujúcich funkčnú gramotnosť žiakov,
  • motivácia žiakov k štúdiu matematiky a technických predmetov.

Seminár bude realizovaný formou panelových diskusií, krátkych a dlhých vystúpení a prezentácií za účelom stimulovať spoluprácu medzi učiteľmi ZŠ a SŠ. Vítané sú krátke príspevky (15 – 30 minút) pripravené účastníkmi seminára, ktoré budú zamerané na vlastné skúsenosti s vyučovaním matematiky na ZŠ a SŠ (analýza obsahového a výkonového štandardu inovovaného iŠVP pre ISCED2 z pohľadu ZŠ i potrieb stredných škôl, Monitoru 9, projektové a skupinové vyučovanie, pracovné listy, ….).

 

Rámcový časový harmonogram odborného programu

24.10. 2018 streda  … 11:30 – 18:30

– registrácia, úvod, príspevky a panelová diskusia o problémoch vo vyučovaní matematiky na ZŠ a SŠ

– spoločenský večer

25.10. 2018 štvrtok ….   8:30 –  13:30

– prednášky učiteľov vysokých škôl (napr. zo ŽU ZA) o využití matematických poznatkov pri riešení úloh z praxe ako prostriedok na motivovanie žiakov k záujmu o učenie sa matematiky.

Účastníkov, ktorí sa rozhodnú zúčastniť seminára s príspevkom (15 – 30 minút), prosíme, aby nám zaslali názov príspevku a jeho stručný abstrakt, ktorý bude podkladom na vhodné zaradenie do programu a zverejnený v zborníku seminára.

Prihlásenie sa na odborný seminár je možné prostredníctvom formuláru s adresou:  https://goo.gl/forms/RZkoXMdVeKPUo8FI3

Počet miest na odbornom seminári je obmedzený. Každý prihlásený záujemca bude prostredníctvom elektronickej pošty oboznámený o akceptovaní (neakceptovaní) jeho prihlášky. Preferovaní budú záujemcovia s príspevkom.

Ubytovanie a stravu (večeru 24.10., obed 25.10.2018) hradí organizátor odborného seminára   z prostriedkov MŠVVŠ.

Cestovné na odborný seminár hradí vysielajúca organizácia alebo účastník.

Program seminára bude upresnený a zaslaný na mailovú adresu každého účastníka.

Vzhľadom na bod programu o povinnej maturitnej skúške prosíme všetkých účastníkov i neúčastníkov seminára (kolegov z  PK) o vypísanie elektronického dotazníka s adresou: https://goo.gl/forms/NZgkUuv1K79cqLO03

Organizačný výbor tvoria členovia pobočky JSMF Žilina:

PaedDr. Antónia Bartošová

Mgr. Tatiana Hiková

Mgr. Zdenko Kucharik

Mgr. Ľudmila Potočáková

RNDr. Beatrix Bačová, PhD.

RNDr. Michaela Holešová, PhD.

 

Odborný seminár je pripravovaný v spolupráci:

Gymnázium,

Hlinská 29, 011 80 Žilina

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za programový a organizačný výbor:

Mgr. Ľudmila Potočáková, Gymnázium, Hlinská 29, 01180 Žilina

lpotocakova@gymza.sk

Pridaj komentár