Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF 6. 12. 2018

Program:
1. Finančné otázky – aktuálny stav okolo dotácií MŠVVaŠ SR a SAV
2. Kniha o prof. Šalátovi
3. Obzory matematiky, fyziky a informatiky – organizačná štruktúra, web a nová šablóna
4. Rôzne

Prítomní: Dorociaková, Hriňák, Kalina, Marčoková, Partová, Potočáková, Špirková (elektronicky), Tkačik (elektronicky)

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Finančné otázky – aktuálny stav okolo dotácií MŠVVaŠ SR a SAV

M. Kalina informoval prítomných o čerpaní dotácií na vydávanie časopisu OMFI na tlač a distribúciu časopisu. V rámci výzvy Človek a príroda má J. Špirková informovať M. Kalinu o spôsobe dočerpania alokovanej dotácie. Zároveň žiadame pobočky o zaslanie podkladov k zúčtovaniu dotácií do 12. 12. 2018 do 12:00.

Celkovo je hospodárenie JSMF za tento rok pozitívne vzhľadom na vyšší výnos z 2 % dane oproti očakávaniam.

M. Kalina predniesol žiadosť dekana PF KU o záštitu a príspevok 500 € na realizovanie konferencie Rady skúseného matikára, ktorá sa uskutoční 11. – 12. 4. 2019. K tejto položke prebehla diskusia s tým, že definitívne vyjadrenie zašle Výbor JSMF vo februári 2019

2. Kniha o prof. Šalátovi

M. Kalina informoval prítomných o pripravovanej publikácii o prof. Šalátovi a žiadosti  o finančný príspevok na jej vydanie. Prebehla diskusia k spôsobu financovania vydávania a distribúcie knihy (prispievať komerčnému vydavateľstvu na vydanie knihy, ktorú potom bude samo so ziskom predávať, je plytvaním peňazí JSMF). Vzhľadom na absenciu potrebných informácií Výbor požaduje bližšie informácie o spôsobe vydania a distribúcie knihy.

3. Obzory matematiky, fyziky a informatiky – organizačná štruktúra, web a nová šablóna

Š. Tkačik informoval prítomných o šablóne pre nové články do matematickej časti OMFI pre formát A5. Prebehla diskusia k jej vzhľadu (vzorce, okraje, zobrazovanie abstraktov atď.). Pre zasielanie pripomienok Š. Tkačikovi bol stanovený termín 31. 1. 2019.

Návrh šablóny pre články do Obzorov matematiky, fyziky a informatiky: vzorvzor_booklet

Ukážka článku v pôvodnej a v novej šablóne: Riecan_B5Riecan_A5,

Prebehla diskusia k organizačnej štruktúre OMFI. Výbor JSMF schválil novú organizačnú štruktúru a jej obsadenie. Hlavnou kompetenciou šéfredaktora je odsúhlasovanie obsahu časopisu – jednotlivých článkov, ktoré budú v každom čísle publikované – na základe návrhov zodpovedných redaktorov pre jednotlivé sekcie. V časopise sa už nebude uverejňovať zoznam recenzentov jednotlivých článkov. Zároveň redakčná rada časopisu (doteraz delená do troch častí) bude zlúčená do jednej spoločnej redakčnej rady.

Na webovú stránku časopisu na adresách www.omfi.skwww.omfi.eu sa použije vybraná šablóna ColorMag. Priebežne sa budú zverejňovať abstrakty jednotlivých článkov a kompletný ročník časopisu „n“ sa bude sprístupňovať v roku „n + 2“

Uznesenie 1:   Výbor JSMF schvaľuje, že v časopise Obzory matematiky, fyziky a informatiky sa nebudú uvádzať recenzenti jednotlivých článkov.

Za: 9                           Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie 2:   Výbor JSMF schvaľuje organizačnú štruktúru časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky v nasledujúcom zložení:

Šéfredaktor
(Odsúhlasuje obsah časopisu – jednotlivé články, ktoré budú v časopise publikované, – na základe návrhov zodpovedných redaktorov pre jednotlivé sekcie; má konečnú právomoc rozhodnúť o publikovaní článku; reprezentuje časopis smerom k verejnosti, zodpovedá za hospodárenie časopisu.)

Zodpovedný redaktor pre fyzikálnu sekciu
Zodpovedný redaktor pre matematickú a informatickú sekciu
(Zodpovední redaktori zodpovedajú za obsahovú stránku jednotlivých sekcií, úzko komunikujú s výkonnými redaktormi a šéfredaktorom časopisu, navzájom si odsúhlasujú naplnenie časopisov článkami zo svojich sekcií.)

Výkonný redaktor pre fyzikálnu sekciu
Výkonný redaktor pre matematickú a informatickú sekciu
(Výkonní redaktori zodpovedajú za komunikáciu s autormi článkov, recenzentmi, v spolupráci s príslušným zodpovedným redaktorom zodpovedajú za naplnenie jednotlivých čísel časopisu.)

Technickí redaktori
(Zodpovedajú za technickú stránku článkov – za korektný prepis článkov z rukopisu do časopisu, zalamovanie a pod.)

Za: 9                           Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie 3:   Výbor JSMF schvaľuje obsadenie pozícií v organizačnej štruktúre časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky v nasledujúcom zložení:

Šéfredaktor: Martin Kalina
Zodpovedný redaktor pre fyzikálnu sekciu: Daniel Kluvanec
Zodpovedný redaktor pre matematickú a informatickú sekciu: Jozef Doboš
Výkonný redaktor pre fyzikálnu sekciu: Aba Teleki
Výkonný redaktor pre matematickú a informatickú sekciu: Štefan Tkačik
Technickí redaktori: Martin Papčo, Ivo Kluvanec

Za: 8                           Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie 4:   Výbor JSMF schvaľuje, že v časopise Obzory matematiky, fyziky a informatiky sa od 1. 1. 2019 bude uvádzať len jedna redakčná rada. Jej členov menuje Výbor JSMF na základe návrhov šéfredaktora časopisu. K 1. 1. 2019 sa nimi stávajú členovia všetkých troch súčasných redakčných rád.

Za: 9                           Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie 5:   Výbor JSMF schvaľuje šablónu ColorMag pre webovú stránku časopisu.

Za: 8                           Proti: 0                        Zdržal sa: 0

4. Rôzne

M. Hriňák informoval prítomných o vytvorení stránky JSMF na Facebooku: https://www.facebook.com/JSMFsk/. Na tejto stránke sú už publikované fotografie z 50. konferencie slovenských matematikov v Jasnej. Zároveň navrhol vytvoriť na webovej stránke JSMF (www.jsmf.eu) sekciu Spomíname, v ktorej by sa zverejňovali informácie o zosnulých členoch JSMF. Tento návrh bol odsúhlasený prítomnými.

E. Partová predniesla návrh na udelenie Plakety JSMF O. Židekovi a I. Sadloňovi.

Uznesenie 6:   Výbor JSMF udeľuje Pamätnú plaketu JSMF doc. PhDr. Oliverovi Židekovi, CSc., za dlhoročnú príkladnú prácu vo viacerých funkciách JSMF, osobitne za prácu predsedu SMS a predsedu trnavskej pobočky JSMF.

Za: 8                           Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie 7:   Výbor JSMF udeľuje Pamätnú plaketu JSMF RNDr. Ivanovi Sadloňovi za dlhoročnú príkladnú prácu hospodára trnavskej pobočky JSMF.

Za: 8                           Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

Zapísal: Martin Hriňák
Schválil: Martin Kalina

Pridaj komentár