Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 10. 10. 2014

Program:
1. Financie (2. časť dotácie SAV, 2 %)
2. Stanovy – aktuálny stav
3. Zjazdové vyznamenania – nové pravidlá
4. Rôzne

Prítomní: I. Čáp, Ľ. Krišťák, M. Hriňák, M. Kalina, F. Kundracik, D. Vallo, O. Židek, K. Žilková

Ostatní boli kvôli pracovným povinnostiam ospravedlnení.

1. Financie (2. časť dotácie SAV, 2%)

M. Kalina informoval prítomných o tom, že JSMF získala v rámci 2 % dane k 10. 10. 2014 celkovo 1 038,79 €.
Žiadosť o dotáciu SAV – 2. časť – bola podaná na sumu 2210 €.

2. Stanovy – aktuálny stav
I. Čáp zaslal upravené stanovy 6. 10. 2014, konečnú verziu je možné pripomienkovať do 13. 10. 2014. Po ich finalizácii bude podaná na registráciu na príslušné ministerstvo a ich kópia s pečiatkami bude rozoslaná na všetky pobočky a sekcie. Výbor pripomína všetkým pobočkám, že je potrebné aktualizovať štatúty pobočiek najmä s ohľadom na zmenu funkčného obdobia výborov pobočiek. V tejto súvislosti pripomíname, že v zmysle § 12 ods. 3 stanov JSMF schvaľuje štatút pobočky Výbor JSMF.

3. Zjazdové vyznamenania – nové pravidlá
V rámci diskusie boli dohodnuté tieto východiská pre ich udeľovanie:

 • Čestné uznanie, pedagogické vyznamenanie: nebudú viazané na členstvo v JSMF
 • Zaslúžilý člen: podmienka členstva v JSMF 10 rokov (platenie členských príspevkov)
 • Čestný člen: bez podmienky na vek
 • Zásada nevyznamenávať dva zjazdy po sebe ostane zachovaná.
 • Návrh na udelenie vyznamenania bude na štandardizovanom formulári s týmito položkami:
  – Identifikácia oceneného.
  – Zdôvodnenie návrhu (nie za činnosti, ktoré osoba vykonáva v rámci svojho pracovného pomeru, resp. náplne práce – ako napríklad garantovanie študijného odboru, prednášková činnosť na fakultách, univerzitná publikačná činnosť a pod.).
  – Veta charakterizujúca zásluhy oceneného, ktorá bude uvedená na diplome/uznaní.
  – Možnosť udeliť mimoriadne vyznamenanie výborom JSMF v obzvlášť výnimočných prípadoch.

Tieto pravidlá je možné pripomienkovať a budú sa schvaľovať na jarnom zasadnutí Výboru.

4. Rôzne

Cena Petra Pavla Bartoša
O. Židek predniesol návrh na udelenie ocenenia RNDr. Mariánovi Ružičkovi. K prednesenému návrhu a jeho zdôvodneniu prebehla intenzívna diskusia. O návrhu prebehlo hlasovanie s výsledkom za: 7, proti 1. Návrh bol schválený.

Evidencia členov JSMF
Na evidenciu členov JSMF je potrebné spracovať databázový model evidencie potrebných údajov. Jeho prvú verziu spracuje M. Hriňák do 5. 11. 2014, tá bude zaslaná na pobočky a sekcie na pripomienkovanie a na konferencii v Jasnej sa uskutoční pracovné stretnutie záujemcov o túto problematiku, na ktorom by mala byť spracovaná konečná špecifikácia databázy a jej rozhrania.

Webová stránka JSMF
Výbor JSMF vyzýva všetky pobočky a sekcie, aby na web umiestňovali informácie o všetkých aktivitách, ktoré realizujú pod hlavičkou, resp. s účasťou JSMF (v prípade realizácie zaujímavých alebo významných matematických a fyzikálnych aktivít aj bez účasti JSMF) – informácie o seminároch, konferenciách, prednáškach. Pobočky, ktoré nemajú svoj vlastný prístup na web JSMF, môžu zaslať tieto informácie M. Hriňákovi na zverejnenie, prípadne J. Guričanovi, ktorý môže pobočke prideliť prístupové údaje. V rámci zvyšovania využívania súčasnej webovej stránky nebudú zasielané zápisnice z výboru JSMF e‑mailom, ale budú už zverejňované len na webe jsmf.eu.sk.

Nápady pre spracovanie nových stránok JSMF aj s menami dobrovoľníkov, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe nového webu, treba zaslať M. Hriňákovi, ktorý zorganizuje v Jasnej pracovné stretnutie tejto skupiny.

V Bratislave 10. 10. 2014
Zapísali: M. Hriňák, M. Kalina

Pridaj komentár