Zápisnica zo zasadania ÚV JSMF konaného 6. 12. 2013

Program:
1. Financie
2. Štatút SMS
3. Komunikácia s MŠVVaŠ SR
4. PISA testovanie OECD
5. Zjazd JSMF
6. Rôzne

Prítomní: V. Bahýl, M. Božek, J. Guričan, M. Hriňák, M. Hyčko, M. Kalina, D. Kluvanec, P. Novotný, K. Velmovská, K. Žilková

Ostatní členovia sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti.

1. Financie
Celkový príjem z 2 % daní v roku 2013 bol  1146,70 EUR. Vyúčtovanie dotácií prebieha vcelku dobre, mnohé pobočky už odovzdali vyúčtovania, sporné body sa komunikujú priamo.
Ak náhodou na dotačných účtoch pre MŠVVaŠ SR boli nejaké úroky, je potrebné ich do konca roku vrátiť na dotačný účet ÚV 2400436099/8330, vedený vo Fio banke.
JSMF je zaregistrovaná na ministerstve financií aj v roku 2014 pre príjem 2 % daní. Začiatkom roku 2014 bude rozposlaná informácia o detailoch. Bolo by dobré urobiť „nábor“ prispievateľov.

2. Štatút SMS
Pre neprítomnosť zástupcu SMS sa nehlasovalo o Štatúte SMS. Toto hlasovanie sa presúva na jarné zasadnutie ÚV. Prebehla diskusia o pripravovanom  Štatúte.
V súvislosti so Štatútom SMS sa otvoril problém úpravy Stanov JSMF. Vyzývame pobočky, ako aj SMS a FPS o pripomienkovanie v súčasnosti platných Stanov a zaslanie prípadných návrhov na ich úpravu do 31. marca 2014 na adresu marek.hycko@mat.savba.sk ,aby mohli byť prejednané na jarnom zasadnutí ÚV  JSMF. Následne ÚV JSMF vymenuje komisiu, ktorá pripraví novelu Stanov.

3. Komunikácia s MŠVVŠ SR
Prebehla diskusia ako zlepšiť komunikáciu s ministerstvom, ktorá by viedla k presadeniu záverov z rôznych pedagogických/didaktických konferencií do vyučovacieho procesu na školách, prípadne by poukazovala na hlavné problémy s ktorými sa v súčasnej dobe učitelia matematiky a fyziky stretávajú.
Bolo by dobré zjednotiť snahy a návrhy predkladané na ministerstvo – spojiť sa a rokovať so zástupcami ostatných organizácií, ktoré združujú matematikov, fyzikov a prípadne aj informatikov, (SFS, SIS). JSMF je „značka” ktorú treba využiť pri presadzovaní predkladaných návrhov.
Pokúsiť sa opäť otvoriť otázku Zmluvy medzi JSMF a MŠVVŠ SR.
V tejto súvislosti sa treba obrátiť sa na iné osoby na ministerstve, napr. tajomník Chudoba, prípadne komunikovať návrhy na zmeny Štátneho vzdelávacieho programu priamo na Štátnym pedagogickým ústavom.
Presadzovaniu našich požiadaviek môže pomôcť aj „mediálny tlak“.

4. PISA testovanie OECD
Prebehla diskusia na tému výsledkov testov PISA v OECD testovaní.
Hlavným problémom je, že testy písali žiaci, ktorí ešte neprebehli reformou, takže nie je celkom známy dopad reformy na výsledky.
Z medializovaných informácií, keďže neboli zverejnené (a asi ani nebudú) všetky testované úlohy, vyplynulo, že jedným z faktorov slabšieho umiestnenia SR by mohol byť štylisticky a terminologicky nepresný preklad do slovenčiny. V prípade, že preklady podliehajú recenznému konaniu, bolo by dobré, aby JSMF mala zástupcu/recenzenta v tomto konaní.

5. Zjazd JSMF
ÚV JSMF dostal ponuku pobočky v Žiline o zorganizovanie Zjazdu JSMF, ktorý sa bude konať v r. 2014. Iná alternatíva je zariadenia SvF STU v Kočovciach. Termín konania bude stanovené neskôr.

Úlohy v súvislosti s prípravou Zjazdu (okrem zaslania pripomienok k Stanovám):

1. Návrhy na zjazdové vyznamenania z pobočiek – termín koniec mája 2014.
2. Správy o činnosti pobočiek pobočiek a sekcií JSMF v období 2011-2014 a odborných súťaží, garantovaných JSMF (materiál do Zjazdového zborníka) – termín koniec mája 2014.

ÚV JSMF navrhuje prizvať médiá na Zjazd a aj touto formou prezentovať závery Zjazdu.

6. Rôzne

Gorazdove medaily – minulý rok sa z 8 návrhov podarilo presadiť 3 – B. Riečan, J. Pišút a I. Čáp. Hlasovalo sa o opätovnom podaní zvyšných 5 návrhov na medaily.
Veľká GM: S. Jendroľ.
Malá GM: V. Bálint, M. Kalina, A. Kecskés, M. Brezinová.
Návrh bol schválený.

60. výročie založenia SAV a RSVS
Pri príležitosti výročia založenia SAV a súčasne založenia Rady slovenských vedeckých spoločností (RSVS) vydala RSVS  informačnú brožúru, v ktorej sú uvedené hlavné informácie o vedeckých spoločnostiach. Z dôvodu nedostatočného nákladu, nebola táto brožúra distribuovaná na pobočky.
RSVS pripravuje aj CD médium s rozšírenými informáciami o spoločnostiach. Toto bude distribuované na pobočky.

Banachova cena
Poľská akadémia vied vyhlasuje Banachovu cenu za matematické dizertačné práce napísané v rokoch 2011-2013. Informačný e-mail už bol posielaný na pobočky.

Spísali: M. Hyčko, M. Kalina

V Bratislave 8. decembra 2013

Pridaj komentár