Zápisnica zo zasadania ÚV JSMF konaného 13. 6. 2014

Program:
1. Zmena stanov JSMF
2. Evidencia členov JSMF
3. Príprava Zjazdu JSMF
4. Ostatné

Prítomní: E. Partová, K. Žilková, I. Čáp, D. Vallo, M. Hyčko, M. Marčoková, Ľ. Potočáková, R. Nedela, E. Dobročka, Ľ. Krišťák, K. Velmovská, M. Kalina, V. Bahýl, M. Hriňák

Ostatní členovia sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti.

1. Zmena Stanov JSMF
Prejednával sa návrh zmeny Stanov JSMF, ktorý by zrovnoprávnil SMS a iné sekcie s pobočkami JSMF. Súčasťou návrhu je aj zrušenie vedeckej rady JSMF pre matematiku, ktorej funkciu momentálne môže zastávať vedecká časť výboru SMS. V súvislosti so stanovami a nedostatkom kandidátov na predsedu JSMF sa odporúča zmeniť formulácia „maximálne dve funkčné obdobia“ na „spravidla dve funkčné obdobia“. Do budúcnosti sa zvažuje zmena dĺžky funkčného obdobia výboru JSMF na 4 roky namiesto 3 rokov. ÚV JSMF berie na vedomie návrh zmeny stanov a odporúča dopracovať hospodársku časť zmien. Prípadné ďalšie pripomienky treba do konca júla 2014 zasielať prof. I. Čápovi (ivo.cap@fel.uniza.sk). Finálna verzia stanov bude prerokovaná a schválená na Zjazde JSMF.

Evidencia členov JSMF
Opäť sa prerokovávala otázka evidencie členov JSMF, napriek výzvam stále nedodali všetky pobočky zoznamy svojich členov. Po vzore SMS sa uvažuje o elektronickej evidencii členstva a o možnosti elektronicky sa prihlasovať/registrovať za člena organizácie. Vzhľadom na Zákon o ochrane osobných údajov, bude potrebné špecifikovať aké údaje sa budú evidovať, kto bude mať prístup k nim a ako bude prebiehať výmena údajov medzi pobočkami/sekciami JSMF. Pri poskytnutí údajov, t. j. registrácii, bude potrebné súhlasiť s klauzulou o narábaní s poskytnutými údajmi a pod. Navrhuje sa aj zmena prihlášky, keďže pôvodné prihlášky obsahovali príliš veľa údajov, ktoré neboli nutné pre evidenciu člena. Z technického hľadiska bude potrebné vyriešiť tzv. hosting, t. j. na ktorom serveri bude bežať databáza a webové rozhranie. Väčšina z nastolených otázok bude prerokovaná a v definitívnej podobe schválená na Zjazde JSMF.

Príprava Zjazdu JSMF
Termín 5. – 6. septembra 2014. Organizuje ho Žilinská pobočka JSMF.
Do zjazdového zborníka bude potrebné dodať správy o činnosti – termín koniec augusta. Správy treba zasielať M. Hyčkovi (marek.hycko@mat.savba.sk). Zborník bude k dispozícii len v elektronickej forme – internet, resp. CD/DVD.
Do konca júna 2014 bude potrebné nahlásiť za pobočky počet zúčastnených delegátov (1 delegát na 30 členov, doporučuje sa max. 4 delegátov za pobočky) a čestných členov na Zjazde. Vzhľadom na obmedzený rozpočet si predbežne čestní členovia hradia ubytovanie a stravu sami. Počty nahlasujte doc. M. Marčokovej (mariana.marcokova@fpv.uniza.sk).
Návrhy na zjazdové prednášky zasielajte doc. M. Kalinovi (martin.kalina.14@gmail.com). Priamo na zasadaní ponúkol doc. V. Bahýl prednášku – Vesmír, náš domov.
Ak pobočky/sekcie ešte neposlali návrhy na vyznamenia s odôvodneniami, je potrebné ich zaslať M. Hyčkovi (marek.hycko@mat.savba.sk), CC: Ľ. Potočákovej (lpotocakova@gymza.sk).
Vyzývame pobočky/sekcie, aby zasielali M. Kalinovi (martin.kalina.14@gmail.com) návrhy na kandidátov do nového ÚV JSMF. (Termín koniec augusta.)

Predbežný program Zjazdu:
Začiatok 5. 9. o 10.00 – registrácia delegátov, slávnostné otvorenie, prejavy hostí, prednesenie správ, prednášky, obed, schvaľovanie vyznamenaní, rokovania, rozprava k novým stanovám JSMF, oboznámenie sa s návrhom nového štatútu SMS.
6. 9. – schvaľovanie nových stanov, prednášky.

Ostatné
Bola podpísaná dotačná zmluva medzi JSMF a MŠVVŠ SR. Čerpanie dotácie je opäť časovo obmedzené na obdobie 1. jún až 30. november.

V Bratislave 13. 6. 2014
Zapísali: M. Hyčko, M. Kalina

Pridaj komentár