Zápisnica zo schôdze výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave konanej dňa 4. 3. 2019

Dňa 4. 3. 2019 sa o 15:00 konala v zasadačke dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity na Priemyselnej ulici 4 v Trnave schôdza výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave. Hlavným cieľom schôdze bolo doriešenie obsadenia funkcií predsedu, tajomníka a hospodára výboru.

Prítomní: PaedDr. Jana Fialová, PhD.; RNDr. Karol Gajdoš; RNDr. Iveta Petrovičová; PaedDr. Milan Pokorný, PhD.; RNDr. Karol Rafay, PhD.; doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.; RNDr. Ivan Sadloň; doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.

Členmi volebnej komisie boli doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.; RNDr. Ivan Sadloň; doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.

Za overovateľov zápisnice boli zvolení PaedDr. Jana Fialová, PhD. a RNDr. Ivan Sadloň.

Uznesenia:

  1. Výbor zvolil za predsedu výboru a štatutárneho zástupcu pobočky JSMF v Trnave PaedDr. Milana Pokorného, PhD. (počet prítomných členov výboru: 5, počet hlasov za: 5)
  2. Výbor zvolil za hospodára výboru pobočky JSMF v Trnave PaedDr. Janu Fialovú, PhD. (počet prítomných členov výboru: 5, počet hlasov za: 5)
  3. Výbor zvolil za tajomníka výboru pobočky JSMF v Trnave RNDr. Karola Rafaya, PhD. (počet prítomných členov výboru: 5, počet hlasov za: 4)
  4. Výbor rozhodol o zmene osôb oprávnených nakladať s prostriedkami na účte SK5509000000000045545266 pobočky JSMF v Trnave vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. Doterajšie oprávnené osoby doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc., RNDr. Ivan Sadloň a doc. PhDr. Oliver Židek, CSc. toto právo strácajú a toto právo získavajú PaedDr. Milan Pokorný, PhD., PaedDr. Jana Fialová, PhD. a RNDr. Karol Rafay, PhD. Pri manipulácii s finančnými prostriedkami v bankovom ústave musia byť prítomní súčasne aspoň dvaja z nich. Pri výbere finančných prostriedkov z bankového ústavu sa vyžaduje aj pečiatka pobočky JSMF v Trnave.

V Trnave 4. 3. 2019

Zapísal:                PaedDr. Milan Pokorný, PhD.

Overili:                 PaedDr. Jana Fialová, PhD.

                                RNDr. Ivan Sadloň

Pridaj komentár