Zápisnica z elektronického hlasovania Výboru JSMF dňa 11. 11. 2016

Program:
1. Udelenie ceny P. P. Bartoša
2. Udelenie cien akad. Š. Schwarza

Zúčastnení: Hriňák, Kalina, Kundracik, Partová, Potočáková, Vallo, Žilková

Ostatní členovia Výboru JSMF sa hlasovania nezúčastnili.

Uznesenia:

1. Udelenie ceny P. P. Bartoša

Výbor JMSF schvaľuje udelenie ceny P. P. Bartoša RNDr. Ladislavovi Spišiakovi z Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach.

Za: 6
Proti: 1

2. Udelenie cien akad. Š. Schwarza

Výbor JMSF schvaľuje udelenie cien akad. Š. Schwarza v nasledujúcom poradí:
1. miesto – RNDr. Lenka Halčinová, PhD. (UPJŠ Košice),
2. miesto – RNDr. Radoslav Chupáč, PhD. (Žilinská univerzita).

Za: 7
Proti: 0

Zapísal: Martin Hriňák

Pridaj komentár