prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.

prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3. februára 2023 po dlhšej chorobe vo veku 86 rokov zomrel slovenský matematik, vedúca osobnosť Žilinskej školy v matematickej teórií dopravy a bývalý rektor Žilinskej a Katolíckej univerzity – profesor Pavol Kluvánek. Patril medzi vedúce osobnosti nielen v matematickej teórii dopravy, ale i medzi osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj vysokého školstva na Slovensku.

Životopis prof. RNDr. Pavla Kluvánka, CSc.:

Narodil sa 23. mája 1936 v Bánovciach nad Bebravou a po ukončení gymnázia B. S. Timravy v Lučenci v roku 1953 pokračoval v štúdiu v odbore matematická analýza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1969 obhájil kandidátsku prácu (CSc.) v odbore technológia dopravy. Jeho ďalšie pôsobenie na vysokej škole po normalizácii v Československu bolo veľmi zložité. Jedným z dôvodov bola aj nechcená emigrácia jeho brata, matematika svetového významu, prof. Igora Kluvánka. Prof. Pavol Kluvánek, preto v rokoch 1971 – 1975 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník vo Výskumnom ústave dopravy v Žiline. Ďalšie jeho pôsobenie sa spája znova s VŠDS v Žiline, kde pôsobil až do novembra 1989 na Ústave rozvoja komunikácií. Aj napriek úspešnému absolvovaniu habilitačného konania v roku 1971 v odbore matematické metódy v doprave pred Vedeckou radou fakulty PEDaS VŠDS v Žiline, bol vymenovaný za docenta až v roku 1990. Až po udalostiach v novembri 1989 mohol prof. Pavol Kluvánek naplno rozvinúť svoje schopnosti a s veľkým osobným aj profesijným prínosom sa spolupodieľať na budovaní kvalitného vysokého školstva na Slovensku. V rokoch 1990 – 1993 sa stal rektorom VŠDS v Žiline (dnes Žilinská univerzita). Ako rektor mal skvelé plány a pričinil sa aj o prvotné myšlienky vybudovania univerzitného kempusu na Veľkom Diele v Žiline, ktoré až v týchto posledných rokoch sa stalo realitou. V roku 1992 získava profesúru v odbore organizácia a riadenie komunikačných systémov. Mal veľkú zásluhu na vzniku Fakulty riadenia (neskôr Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline). Práve vďaka nemu vznikol na tejto fakulte nový študijný odbor matematické inžinierstvo. Môžeme s hrdosťou povedať, že bol vedúcou osobnosťou tzv. Žilinskej školy z matematickej teórie dopravy.

Od roku 1995 začal prof. Pavol Kluvánek budovať základy katolíckeho vysokého školstva v Ružomberku. Jeho veľkou zásluhou vzniká najprv Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, na ktorej základoch v roku 2000 vzniká Katolícka univerzita v Ružomberku. Stáva sa jej prvým rektorom a vytvára prvú a zatiaľ jedinú katolícku univerzitu na území Česka a Slovenska. Svoju prácu zakladal na férovosti, priamosti, charaktere a čestnosti. Stálo ho to nemálo námahy a úsilia, pretože jeho snom bolo vybudovať malú, no elitnú katolícku univerzitu.

Profesorovi Pavlovi Kluvánkovi ďakujeme za to, že dokázal vštepiť mnohým svojim študentom nielen vedomosti, ale ukázal im cestu ako v spoločnosti stavať na atribútoch, ktorými oplývala i jeho osobnosť. Za toto Vám patrí hlboký obdiv aj naše veľké ďakujem.

Requiescat in pace!

parte

Pridaj komentár