Pozvánka na výročnú členskú schôdzu pobočky Bratislava 1

Výbor pobočky JSMF Bratislava 1 si Vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa bude konať v stredu 28. júna 2017 o 15.30 hod. v miestnosti B302 na 3. poschodí budovy Stavebnej fakulty STU na ul. I. Karvaša, Bratislava (bývalá Starohorská).

Program členskej schôdze:
1. Správa o činnosti pobočky za r. 2016.
2. Správa o hospodárení pobočky za r. 2016.
3. Revízna správa.
4. Voľby výboru
5. Plán činnosti na r.2017.
6. Prednáška Ing. Róberta Špira, PhD. „Sledovanie pohybu buniek v 4D biomedicínskych dátach matematickými metódami spracovania obrazu“
6. Diskusia.
7. Rôzne.

Členský príspevok na r. 2017 je 6 €. Dôchodcovia do 70 r. a študenti platia redukované členské 3 €. Dôchodcovia nad 70 r. Nemajú povinnosť platiť členské. Spolu s členským môžete zaplatiť aj predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktoré je 4€. Členské príspevky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet č. 11466164/0900 (IBAN: SK17 0900 0000 0000 1146 6164). Pri platbe Vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. Tieto poplatky môžete uhradiť aj v hotovosti hospodárke pobočky RNDr. Márii Ždímalovej, PhD. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF.

S pozdravom

Martin Kalina, predseda pobočky

Pridaj komentár