Cena Petra Pavla Bartoša

Cena Petra Pavla Bartoša sa udeľuje za významný prínos pre zvyšovanie kvality matematického vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách v Slovenskej republike.

Vyhlásenie súťaže:
Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) a Slovenská matematická spoločnosť (SMS) – sekcia JSMF vyhlasujú na rok 2019 súťaž O cenu Petra Pavla Bartoša.

Pravidlá súťaže:

  1. Návrh na udelenie ceny sa podáva predsedovi SMS písomne alebo elektronicky. Návrh môžu podať členovia JSMF, matematické alebo vzdelávacie pracovisko na Slovensku. Súčasťou návrhu je súhlas navrhovanej osoby.
  2. Navrhovaný kandidát musí byť riadnym členom JSMF.
  3. Súčasťou návrhu na udelenie ceny je charakteristika navrhovaného, krátky životopis a súbor prác z oblasti vyučovania matematiky – práce vedeckého charakteru, učebnice a iné učebné texty, materiály pre výchovu matematických talentov, práce popularizujúce matematiku a vyučovanie matematiky a pod.
  4. Žiadna z predkladaných prác nebola v minulosti súčasťou súboru prác, ktorý už bol ocenený v tejto súťaži.
  5. Uzávierka pre podanie návrhov: 30. september 2019.
  6. Výbor SMS ustanoví komisiu pre vyhodnotenie návrhov a na základe návrhu tejto komisie výbor JSMF rozhodne o udelení ceny.
  7. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na nasledujúcej Konferencii slovenských matematikov v roku 2019.
  8. Laureát ceny má právo prezentovať výsledky svojej práce vo forme pozvanej plenárnej prednášky v rámci programu Konferencie slovenských matematikov v roku 2019.

Pridaj komentár