Zbierky úloh vydané v projekte

Zbierka úloh z matematiky 1 (Hriňák) – Vytvorenie oboru prirodzených čísel, Počtové výkony s prirodzenými číslami

Zbierka úloh z matematiky 2 (Hriňák, Hriňáková) – Zlomky, Pomer, priama a nepriama úmernosť, Obdĺžnik, štvorec, Kruh, kružnica, Telesá

Zbierka úloh z matematiky 3 (Hriňák, Hriňáková) – Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, Trojuholník, Deliteľnosť

Zbierka úloh z matematiky 4 (Hriňák, Hriňáková) – Výrazy, Percentá a promile, Lineárne rovnice

Zbierka úloh z matematiky 5 (Hriňák, Hriňáková) – Postupnosti, Množiny, Funkcie, Kvadratické rovnice a nerovnice