Stanovy JSMF

Stanovy Jednoty slovenských matematikov a fyzikov

§1
Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti

(1) Jednota slovenských matematikov a fyzikov (ďalej len „JSMF“) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky, informatiky a príbuzných vedných disciplín, ako aj ďalších záujemcov o tieto odbory, podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

(2) JSMF je samostatnou právnickou osobou.

(3) JSMF vznikla v roku 1969 ako súčasť „Jednoty československých matematikov a fyzikov“, ustanovenej v roku 1921 z pôvodného „Spolku pro volné přednášky z matematiky a fysiky“, založeného v roku 1862. Od roku 1993 pôsobí JSMF ako samostatná organizácia v Slovenskej republike a naďalej úzko spolupracuje s partnerskou organizáciou v Českej republike „Jednotou českých matematiků a fyziků“.

(4) JSMF vykonáva svoju činnosť ako vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len „SAV“). JSMF predkladá orgánom SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupcovia SAV majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach JSMF s hlasom poradným.

(5) Sídlom JSMF je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava – mestská časť Karlova Ves.

(6) JSMF pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek (ďalej len „pobočky“) a odborných sekcií (ďalej len „sekcie“).

(7) Podľa odborného zamerania pôsobia v rámci JSMF sekcie, ktorými sú Slovenská matematická spoločnosť (ďalej len „SMS“) a Fyzikálna sekcia (ďalej len „FS“).

(8) Štruktúru JSMF určuje Organizačná schéma JSMF, ktorá tvorí prílohu týchto stanov.

(9) JSMF, jej ústredie, pobočky a sekcie môžu uzatvárať s inými domácimi alebo zahraničnými inštitúciami dohody a zmluvy o spolupráci, vytvárať s nimi spoločné dočasné alebo trvalé zoskupenia a vstupovať do nich formou kolektívneho členstva.

(10) Pobočky a sekcie môžu samostatne rokovať v mene JSMF so štátnymi a regionálnymi orgánmi v rozsahu vymedzenom ich štatútmi.

(11) Pobočky a sekcie môžu v mene JSMF uzatvárať s inými organizáciami dohody a zmluvy na účel personálnej, materiálnej alebo finančnej podpory svojich aktivít v rozsahu určenom ich štatútmi.

§2
Poslanie a hlavné úlohy JSMF

(1) JSMF plní nasledujúce poslanie a hlavné úlohy:
a) podieľa sa na vytváraní predpokladov pre optimálny rozvoj matematiky, fyziky a ich spoločenské využitie,
b) rozširuje poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získava vedeckých pracovníkov pre aktívnu spoluprácu pri rozvoji matematiky, fyziky, matematickej informatiky a deskriptívnej geometrie,
c) poskytuje pomoc školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky, fyziky, matematickej informatiky a deskriptívnej geometrie,
d) venuje osobitnú pozornosť rozvíjaniu talentu žiakov a študentov škôl v matematike, fyzike a príbuzných vedách, najmä formou prednášok, korešpondenčných seminárov, letných a zimných škôl, kurzov a sústredení,
e) odborne garantuje žiacke súťaže so zameraním na matematiku, fyziku a príbuzné vedy, najmä predmetové olympiády, turnaje a korešpondenčné semináre,
f) prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov,
g) poskytuje svojim členom pomoc pri ich vedeckej, pedagogickej a ďalšej odbornej práci,
h) propaguje výsledky vedy na domácich a medzinárodných fórach,
i) usporadúva národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné odborné podujatia,
j) vykonáva vlastnú edičnú činnosť, získava domácu a zahraničnú odbornú literatúru a odborné časopisy a rozširuje ich na pomoc svojim členom, školám, vedeckým pracoviskám a odbornej verejnosti,
k) uskutočňuje aktivity osvetového a vzdelávacieho charakteru pre verejnosť s cieľom zvyšovať matematickú a fyzikálnu gramotnosť spoločnosti.

(2) Pri plnení svojho poslania a hlavných úloh JSMF odborne spolupracuje s pracoviskami SAV a ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami, vysokými, strednými a základnými školami a podľa potreby aj s ďalšími organizáciami a jednotlivcami.

§3
Členstvo v JSMF

(1) Členovia JSMF sú riadni a čestní.

(2) Riadnym členom JSMF sa môže stať pedagogický, vedecký alebo odborný pracovník v oblasti matematiky, fyziky, informatiky, deskriptívnej geometrie alebo príbuzných vedných disciplín, ako aj záujemca o tieto odbory z radov verejnosti.

(3) Čestné členstvo JSMF sa udeľuje významnej domácej alebo zahraničnej osobnosti, ktorá sa svojím celoživotným dielom významne zaslúžila o rozvoj a napĺňanie cieľov JSMF.

(4) Každý člen JSMF je zaregistrovaný podľa regionálnej príslušnosti v pobočke a podľa odbornosti môže byť zaregistrovaný i v príslušnej sekcii.

(5) Centrálnu evidenciu všetkých členov JSMF zabezpečuje Výbor JSMF.

§4
Práva a povinnosti členov

(1) Člen JSMF má právo:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov JSMF,
b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach JSMF,
c) byť informovaný o činnosti JSMF, všetkých jej podujatiach a zúčastňovať sa týchto podujatí,
d) pre svoju činnosť v rámci plnenia úloh JSMF používať prostriedky a zariadenia, ktoré má JSMF k dispozícii.

(2) Člen JSMF je povinný:
a) zachovávať ustanovenia stanov JSMF a plniť platné rozhodnutia jej orgánov,
b) aktívne prispievať k napĺňaniu poslania JSMF a k plneniu jej hlavných úloh,
c) platiť členské príspevky, s výnimkou čestných členov, ktorí platia členské príspevky dobrovoľne.

§5
Vznik, pozastavenie a zánik členstva

(1) Členstvo v JSMF vzniká rozhodnutím príslušného orgánu JSMF:
a) uchádzač o riadne členstvo podáva písomnú prihlášku na predpísanom tlačive alebo elektronicky výboru niektorej pobočky alebo sekcie JSMF; v prihláške uchádzač uvedie príslušnosť k pobočke a prípadne k sekcii,
b) o prijatí za člena JSMF rozhoduje výbor pobočky alebo sekcie, ktorá prihlášku prijala,
c) v prípade schválenia členstva v pobočke a uvedení záujmu uchádzača o príslušnosť k sekcii postúpi pobočka kópiu prihlášky príslušnej sekcii na zaregistrovanie, v prípade schválenia členstva v sekcii postúpi sekcia kópiu prihlášky pobočke uvedenej v prihláške,
d) čestné členstvo udeľuje Zjazd JSMF na základe návrhu Výboru JSMF.

(2) Členstvo v JSMF vzniká dňom rozhodnutia príslušného orgánu podľa ods. 1.

(3) Prijatie riadneho člena JSMF oznámi pobočka alebo sekcia, ktorá prijatie za člena schválila, Výboru JSMF. Výbor JSMF zaradí nového člena do centrálnej evidencie.

(4) Členstvo v JSMF zaniká
a) zrušením členstva,
b) vyškrtnutím člena,
c) úmrtím člena.

(5) K zrušeniu riadneho členstva v JSMF dochádza zo strany člena na základe jeho písomného oznámenia výboru príslušnej pobočky JSMF, v ktorej je evidovaný. O zrušení členstva informuje výbor pobočky výbory sekcií, v ktorých bol člen JSMF evidovaný.

(6) O zrušení čestného členstva rozhoduje Zjazd JSMF na základe odôvodneného návrhu Výboru JSMF.

(7) Riadny člen môže byť vyškrtnutý, ak dlhodobo neplní povinnosti člena JSMF podľa § 4 ods. 2. O vyškrtnutí rozhoduje výbor pobočky JSMF, v ktorej je člen JSMF evidovaný. Keďže vyškrtnutím zaniká i členstvo v príslušnej sekcii JSMF, pri rozhodovaní o vyškrtnutí berie výbor pobočky do úvahy stanoviská výborov sekcií, ktoré člena JSMF evidujú.

(8) Ak člen JSMF evidovaný v sekcii neplní povinnosti vyplývajúce zo štatútu sekcie, môže byť vyškrtnutý z evidencie v sekcii, pričom členstvo v JSMF tým nezaniká, ak nie je súčasne vyškrtnutý v pobočke, v ktorej je evidovaný.

(9) Ak člen JSMF neplní niektorú z povinností vyplývajúcich z členstva, môže mu pobočka, v ktorej je evidovaný, pozastaviť členstvo na určený čas do splnenia príslušnej povinnosti. Pozastavením členstvo v JSMF nezaniká, ale člen s pozastaveným členstvom nemá možnosť využívať práva člena JSMF podľa § 4 ods. 1. O zrušení pozastavenia členstva po splnení príslušnej povinnosti rozhoduje výbor pobočky, ktorá členstvo pozastavila. Ak po uplynutí určeného času člen JSMF s pozastaveným členstvom nesplní príslušnú povinnosť, výbor pobočky mu zruší členstvo vyškrtnutím.

(10) Rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení členstva v JSMF oznámi príslušný výbor pobočky dotyčnej osobe písomne s odôvodnením. Proti rozhodnutiu môže podať dotyčná osoba námietku so zdôvodnením výboru, ktorý rozhodnutie vydal. Výbor rozhodne o námietke do 30 dní od jej doručenia výboru tak, že buď rozhodnutie potvrdí, alebo zruší. Rozhodnutie o námietke oznámi výbor dotyčnej osobe písomne do 60 dní od jej prijatia.

(11) Proti rozhodnutiu o námietke sa môže dotyčná osoba písomne odvolať k Výboru JSMF. Rozhodnutie Výboru JSMF o odvolaní je konečné.

§6
Riadiace orgány JSMF

(1) Riadiacimi orgánmi JSMF sú:
a) Zjazd JSMF,
b) Výbor JSMF,
c) Predsedníctvo výboru JSMF (ďalej len „PV JSMF“).

(2) Štatutárnym orgánom JSMF je predseda JSMF, ktorý JSMF zastupuje a koná v jej mene.

(3) Kontrolným orgánom JSMF sú revízori JSMF.

(4) Členov a náhradníkov Výboru JSMF a revízorov JSMF a ich náhradníkov volí Zjazd JSMF na funkčné obdobie štyroch rokov. Zjazd JSMF má právo odvolať Výbor JSMF alebo niektorého jeho člena alebo revízorov JSMF pred uplynutím riadneho funkčného obdobia.

§7
Zjazd JSMF

(1) Zjazd JSMF je najvyšším orgánom JSMF. Riadny zjazd JSMF zvoláva Výbor JSMF najmenej raz za štyri roky. Mimoriadny zjazd JSMF zvoláva Výbor JSMF z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru aspoň jednej pobočky alebo aspoň jednej zo odborných sekcií, a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení písomnej žiadosti.

(2) Zjazd JSMF tvoria:
a) delegáti s rozhodujúcim hlasom zvolení na členských schôdzach pobočiek a sekcií; pravidlo na určenie počtu delegátov Zjazdu JSMF určuje Výbor JSMF,
b) členovia Výboru JSMF a revízori JSMF s poradným hlasom, pokiaľ neboli zvolení za delegátov s rozhodujúcim hlasom.

(3) Čestní členovia JSMF majú právo zúčastniť sa Zjazdu JSMF s poradným hlasom, pokiaľ neboli zvolení za delegátov s rozhodujúcim hlasom.

(4) Výbor JSMF oznámi zvolanie Zjazdu JSMF pobočkám JSMF a sekciám najmenej šesť týždňov pred jeho konaním zároveň s udaním programu a pravidla pre určenie počtu delegátov.

(5) Do kompetencie Zjazdu JSMF patrí:
a) schvaľovať, upravovať a meniť Stanovy JSMF,
b) schvaľovať, upravovať a meniť Organizačnú schému JSMF,
c) zriaďovať a zrušovať pobočky a sekcie,
d) určovať hlavné smery činnosti JSMF na ďalšie obdobie a schvaľovať ďalšie programové dokumenty,
e) uznášať sa o zásadných hospodárskych opatreniach,
f) schvaľovať správy odstupujúceho Výboru JSMF a revízorov JSMF a udeľovať odstupujúcemu Výboru JSMF absolutórium,
g) s prihliadnutím na celkový počet členov a úlohy JSMF určovať počet členov Výboru JSMF, počet jeho náhradníkov, počet členov PV JSMF, počet revízorov JSMF a ich náhradníkov,
h) voliť alebo odvolávať predsedu JSMF, členov Výboru JSMF, náhradníkov Výboru JSMF, revízorov JSMF a ich náhradníkov,
i) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru JSMF,
j) udeľovať čestné členstvo (§ 3 ods. 4 a § 5 ods. 1 písm. b) a rozhodovať o udelení vyznamenaní a odmien členom JSMF, vo výnimočných prípadoch i nečlenom JSMF,
k) uznášať sa o zrušení JSMF.

(6) Zjazd JSMF riadi predseda JSMF, v prípade jeho neprítomnosti poverený člen PV JSMF.

(7) Mimoriadnemu zjazdu JSMF prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu Zjazdu JSMF.

§8
Výbor JSMF

(1) Výbor JSMF riadi činnosť JSMF v období medzi Zjazdmi JSMF.

(2) Výbor JSMF tvoria:
a) predseda JSMF,
b) dvaja až štyria podpredsedovia JSMF,
c) tajomník JSMF,
d) hospodár JSMF,
e) členovia poverení starostlivosťou o talenty;
f) predsedovia sekcií JSMF,
g) predsedovia pobočiek JSMF,
h) ďalší členovia zvolení Zjazdom JSMF.

Pobočky JSMF a sekcie môžu do Výboru JSMF namiesto predsedov delegovať ich zástupcov.

(3) Výbor JSMF môže prizývať na svoje rokovania ďalších odborníkov ako hostí.

(4) Volebné obdobie členov Výboru JSMF je štvorročné.

(5) Na miesta členov Výboru JSMF, ktorí počas volebného obdobia prestanú trvalo plniť svoje úlohy vo Výbore JSMF alebo zo závažných dôvodov požiadali o uvoľnenie, povoláva Výbor JSMF náhradníkov Výboru JSMF za svojich riadnych členov. Náhradníci Výboru JSMF majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výboru JSMF s hlasom poradným.

(6) Schôdze Výboru JSMF zvoláva predseda JSMF podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, okrem toho tiež do dvoch týždňov po požiadaní aspoň tretiny členov Výboru JSMF.

(7) Výboru JSMF, okrem úloh uvedených v iných častiach stanov, prislúcha najmä:
a) schvaľovať plán činnosti a rozpočet JSMF na nadchádzajúci kalendárny rok,
b) schvaľovať správu o činnosti a hospodárení JSMFza uplynulý kalendárny rok,
c) z členov Výboru JSMF zvolených Zjazdom JSMF voliť tých členov PV JSMF, ktorí nie sú jeho členmi z titulu svojej funkcie,
d) určovať úlohy PV JSMF a kontrolovať jeho činnosť,
e) zriaďovať z členov JSMF osobitné komisie na plnenie konkrétnych úloh.

§9
Predsedníctvo výboru JSMF

(1) Predsedníctvo výboru JSMF je výkonným orgánom Výboru JSMF a riadi činnosť JSMF v období medzi schôdzami Výboru JSMF.

(2) PV JSMF tvoria členovia Výboru JSMF podľa § 8 ods. 2 písm. a až d.

(3) PV JSMF môže na svoje rokovania prizývať ďalších odborníkov ako hostí.

(4) Činnosť PV JSMF riadi predseda JSMF, ktorý zvoláva schôdze PV JSMF podľa potreby, najmenej však štyrikrát za rok a predsedá im. Predsedu JSMF zastupuje počas jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov JSMF alebo tajomník JSMF.

§10
Revízori JSMF

(1) Revízori JSMF kontrolujú hospodárenie a činnosť Výboru JSMF, ako aj výročné správy o činnosti JSMF a o hospodárení JSMF.

(2) Revízorov JSMF a ich náhradníkov volí Zjazd JSMF z členov JSMF na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Výboru JSMF. Revízori nemôžu byť členmi Výboru JSMF.

(3) Revízori JSMF a ich náhradníci majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov JSMF s poradným hlasom.

(4) Revízori JSMF podávajú správy o svojej činnosti Výboru JSMF a Zjazdu JSMF. Bez ich súhlasu sa nemôže prerokovať účtovná uzávierka, ani prijať uznesenie o použití zostatkov alebo o úhrade straty.

§11
Komisie JSMF

(1) Na plnenie konkrétnych odborných úloh zriaďuje Výbor JSMF odborné komisie (ďalej len „komisie“) a určuje ich predsedov. Komisie môžu byť stále alebo dočasné.

(2) Predseda komisie zodpovedá za činnosť príslušnej komisie Výboru JSMF.

(3) Činnosť komisie zabezpečuje Výbor JSMF. Členstvo v komisiách je čestné.

§12
Pobočky JSMF

(1) Na zabezpečenie a koordináciu činnosti JSMF sú v jednotlivých regiónoch zriadené pobočky JSMF (ďalej len „pobočky“). Úlohou pobočky je organizačne podchytiť členov JSMF a vykonávať činnosť v územnom okruhu svojej pôsobnosti.

(2) Pobočky zriaďuje a zrušuje Zjazd JSMF na návrh Výboru JSMF.

(3) Pobočka sa riadi týmito Stanovami JSMF a vlastným štatútom pobočky. Štatút pobočky schvaľuje a registruje Výbor JSMF.

(4) Štatutárnym orgánom pobočky je jej predseda, ktorý ju zastupuje a koná v jej mene.

(5) Činnosť pobočky riadi výbor pobočky.

(6) Predsedu a ďalších členov výboru pobočky volia členovia pobočky na obdobie štyroch rokov.

(7) Pri vykonávaní svojej činnosti vystupujú pobočky ako samostatné právnické osoby.

(8) Pobočky hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami a poskytnutými dotáciami v zmysle všeobecne platných právnych predpisov, pokynov Výboru JSMF a v prípade dotácií v súlade s požiadavkami právnických alebo fyzických osôb, ktoré dotácie poskytli.

(9) Pobočky zodpovedajú za svoju činnosť a hospodárenie Výboru JSMF. Výboru JSMF predkladajú v stanovených termínoch plán činnosti a rozpočet na jednotlivé akcie na príslušný rok a správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok. Pri plánovaní aktivít, ktorých rozpočet prekračuje výšku vlastných prostriedkov pobočky, sa vyžaduje predchádzajúce schválenie PV JSMF.

(10) Činnosť a hospodárenie pobočky kontrolujú dvaja revízori pobočky, ktorých volia členovia pobočky na obdobie štyroch rokov.

(11) Práva pobočky sú:
a) vykonávať činnosť v súlade s poslaním JSMF, jej stanovami a štatútom pobočky,
b) prijímať nových členov a rušiť alebo pozastavovať členstvo členov, ktorých má v evidencii, v zmysle § 5, a podávať návrhy na vyznamenania JSMF,
c) vytvárať vlastné organizačné štruktúry (napr. kluby, odborné skupiny),
d) uzatvárať dohody a zmluvy s právnickými a fyzickými osobami na zabezpečenie svojej činnosti,
e) nadobúdať majetok potrebný na svoju činnosť a nepoužiteľný majetok vyraďovať.

(12) Povinnosti pobočky sú:
a) riadiť sa Stanovami JSMF, rozhodnutiami riadiacich orgánov JSMF a štatútom pobočky,
b) viesť evidenciu členov a sledovať plnenie ich členských povinností,
c) zostavovať plán práce na kalendárny rok a týmto plánom práce sa pri svojej činnosti riadiť,
d) po ukončení kalendárneho roka vykonať v stanovenom termíne ročné zúčtovanie finančných prostriedkov, inventarizáciu majetku a vypracovať správu o činnosti a hospodárení pobočky za uplynulý kalendárny rok.

§13
Sekcie JSMF

(1) Na zabezpečenie a koordináciu činnosti JSMF v skupinách so špecifickým odborným zameraním sú zriadené sekcie JSMF (ďalej len „sekcie“). Sekcie sa vytvárajú bez ohľadu na územné členenie JSMF.

(2) Sekcie zriaďuje a zrušuje Zjazd JSMF na návrh Výboru JSMF.

(3) Sekcie sa riadia Stanovami JSMF a vlastnými štatútmi sekcií. Štatút sekcie schvaľuje a registruje Výbor JSMF.

(4) Štatutárnym orgánom sekcie je jej predseda, ktorý ju zastupuje a koná v jej mene.

(5) Činnosť sekcie riadi výbor sekcie a ďalšie odborné orgány určené štatútom príslušnej sekcie.

(6) Predsedu výboru a ďalších členov riadiacich orgánov volia členovia sekcie na obdobie štyroch rokov.

(7) Pri vykonávaní svojej činnosti vystupujú sekcie ako samostatné právnické osoby.

(8) Sekcie hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami a poskytnutými dotáciami v zmysle všeobecne platných právnych predpisov, pokynov Výboru JSMF a v prípade dotácií v súlade s požiadavkami právnických alebo fyzických osôb, ktoré dotácie poskytli.

(9) Činnosť a hospodárenie sekcie kontrolujú dvaja revízori, ktorých volia členovia sekcie na obdobie štyroch rokov.

(10) Sekcie zodpovedajú za svoju činnosť a hospodárenie Výboru JSMF. Výboru JSMF predkladajú plán činnosti a rozpočet na jednotlivé akcie na príslušný rok a správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok. Pri plánovaní akcií, ktorých rozpočet prekračuje výšku vlastných prostriedkov sekcie, sa vyžaduje predchádzajúce schválenie výborom JSMF

(11) Práva sekcie sú:
a) vykonávať činnosť v súlade s poslaním JSMF, jej stanovami a štatútom sekcie,
b) prijímať nových členov JSMF a sekcie a rušiť členstvo v sekcii členom, ktorých má v evidencii v zmysle § 5, a podávať návrhy na vyznamenania JSMF,
c) vytvárať vlastné odborné a organizačné štruktúry,
d) uzatvárať dohody s právnickými a fyzickými osobami na zabezpečenie svojej činnosti,
e) nadobúdať hmotný majetok potrebný na svoju činnosť a nepoužiteľný majetok vyraďovať.

(12) Povinnosti sekcie sú:
a) riadiť sa Stanovami JSMF, rozhodnutiami a pokynmi riadiacich orgánov JSMF a štatútom sekcie,
b) zostavovať plán práce na kalendárny rok a týmto plánom práce sa pri svojej činnosti riadiť,
c) po ukončení kalendárneho roka vykonať ročné zúčtovanie finančných prostriedkov, inventarizáciu majetku a vypracovať správu o činnosti a hospodárení sekcie za uplynulý kalendárny rok.

§14
Zastupovanie JSMF

(1) Podpisové právo v mene JSMF majú
– predseda JSMF,
– podpredsedovia,
– tajomník,
– hospodár
tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. V hospodársko-finančných otázkach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch osôb s podpisovým právom.

(2) Výbor JSMF môže splnomocniť jednotlivých svojich členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali JSMF a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené majú právo podpisu v mene JSMF s dodatkom „v zastúpení“.

§15
Rozhodovanie orgánov JSMF

(1) Orgány JSMF rozhodujú o svojich uzneseniach hlasovaním.

(2) Orgán JSMF je uznášaniaschopný, ak sa rokovania zúčastní najmenej polovica členov orgánu oprávnených hlasovať (v prípade Zjazdu JSMF zvolených delegátov s rozhodujúcim hlasom).

(3) Na schválenie alebo zmenu stanov JSMF alebo na zrušenie JSMF Zjazdom JSMF sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín prítomných delegátov s rozhodujúcim hlasom.

(4) Vo všetkých ostatných prípadoch sú uznesenia orgánov JSMF platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu oprávnených hlasovať.

(5) O všetkých personálnych otázkach rozhodujú orgány JSMF v tajnom hlasovaní. O spôsobe hlasovania k ostatným otázkam rozhoduje príslušný orgán aklamáciou. Ak požiada niektorý z členov orgánu JSMF oprávnený hlasovať o tajné hlasovanie k danému uzneseniu, rozhodne orgán o príslušnom uznesení v tajnom hlasovaní.

§16
Finančné prostriedky

(1) Finančné prostriedky na činnosť JSMF tvoria členské príspevky, dotácie poskytované štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, nadáciami, právnickými a fyzickými osobami, prostriedky grantov na schválené projekty, príjmy z vlastnej činnosti, dary a dedičstvo.

(2) Výšku členských príspevkov určuje Zjazd JSMF.

§17
Hospodárenie JSMF

(1) Činnosť JSMF a všetkých jej zložiek je nezisková.

(2) JSMF môže dosahovať príjmy z činností, ktoré vyplývajú z jej poslania podľa § 2, pričom tieto príjmy musia byť použité iba na finančné zabezpečenie činností vyplývajúcich z poslania a hlavných úloh JSMF podľa § 2.

(3) Výbor JSMF zostavuje koncom každého kalendárneho roka plán činnosti a na jeho základe finančný rozpočet na budúci rok. Finančný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný.

(4) Po ukončení každého kalendárneho roka zostavuje Výbor JSMF účtovnú závierku za uplynulý rok.

(5) JSMF hospodári na základe svojho plánu činnosti a rozpočtu na príslušný rok v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. Príjmy a výdavky JSMF sa realizujú na účtoch v peňažných ústavoch a v hotovosti.

(6) JSMF a jej zložky vedú účtovníctvo podľa osobitného predpisu.

(7) Za majetok JSMF v správe Výboru JSMF, jeho evidenciu a používanie, zodpovedá hospodár, za majetok JSMF v správe pobočiek a sekcií JSMF, jeho evidenciu a použitie, zodpovedajú ich predsedovia.

§18
Podnikanie JSMF

(1) JSMF a jej zložky môžu ako nezisková organizácia podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

(2) JSMF a jej zložky sa nemôžu zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôžu uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

(3) JSMF a jej zložky musia viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou podľa § 2 a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

(4) Príjmy z činnosti JSMF a jej zložiek podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.

§19
Zánik JSMF

(1) JSMF zanikne, ak sa na tom uznesie Zjazd JSMF dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov s rozhodujúcim hlasom.

(2) Ak JSMF zanikne, pripadne jej majetok, ktorý zostane po úhrade záväzkov, SAV s podmienkou, že ho SAV odovzdá tej dobrovoľnej organizácii, ktorá sa rozhodne prevziať plnenie úloh JSMF alebo ktorá sa na ten účel zriadi.

§20
Záverečné ustanovenie

(1) Stanovy JSMF nadobúdajú platnosť schválením Zjazdom JSMF a účinnosť dňom registrácie na MV SR. Stanovy môže zmeniť alebo zrušiť Zjazd JSMF.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa ruší účinnosť predchádzajúcich stanov registrovaných pod číslom VVS/1-909/90-133-3 zo dňa 29. 3. 2006.

(3) Stanovy prerokoval a schválil Zjazd JSMF dňa 5. septembra 2014.

doc. RNDr. Martin Kalina, CSc., predseda JSMF

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zmena stanov vzatá na vedomie

dňa:

číslo spisu:

Podpis:

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA JEDNOTY SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV A FYZIKOV

(schválená Zjazdom JSMF dňa 5. 9. 2014)

Pobočky JSMF:
– Bratislava 1
– Bratislava 2
– Trnava
– Nitra
– Banská Bystrica
– Žilina
– Prešov
– Košice
Výbor JSMF
– členovia poverení starostlivosťou o talenty
– predsedovia sekcií JSMF
– predsedovia pobočiek JSMF
– ďalší členovia zvolení Zjazdom JSMF
Predsedníctvo Výboru JSMF:
– predseda JSMF
– podpredsedovia JSMF
– tajomník JSMF
– hospodár JSMF
Sekcie JSMF:
– Slovenská matematická spoločnosť
– Fyzikálna sekcia
2 revízori JSMF