Výbor JSMF

Funkcia Meno Pracovisko
predseda prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. SF STU
podpredseda prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. EF ŽU
podpredseda Mgr. Peter Novotný, PhD. FMFI UK
podpredseda doc. RNDr. František Kundracik, CSc. FMFI UK
podpredseda doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. FHV ŽU
tajomník Ing. Mgr. Martin Hriňák
hospodár Ing. Henrieta Paľová
člen výboru doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD. FS ŽU
člen výboru Mgr. Ľudmila Potočáková G Hlinská, ZA
člen výboru doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. PdF UK
člen výboru doc. RNDr. Edita Partová, CSc. PdF UK
člen výboru RNDr. Štefan Tkačik, PhD. PF KU