Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF dňa 20. 04. 2018

Program:
1. Správa o hospodárení JSMF za rok 2017
2. Príprava Zjazdu JSMF
3. OMFI
4. Finančné otázky – dotácie (aktuálny stav, vyúčtovanie)
5. Rôzne

Prítomní: Horváth, Hriňák, Kalina, Marčoková, Partová, Potočáková, Židek, Žilková

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Správa o hospodárení JSMF za rok 2017

M. Kalina predniesol správu o hospodárení JSMF, ktorá je prílohou zápisnice.

Uznesenie 1:   Výbor JSMF schvaľuje Správu o hospodárení JSMF za rok 2017.

Za: 8                           Proti: 0                       Zdržal sa: 0

2. Príprava Zjazdu JSMF

M. Kalina navrhol termín na uskutočnenie Zjazdu JSMF v Kočovciach v termíne 4. – 5. 9. 2018. Orientačné náklady sú vo výške 20 – 25 €/deň vrátane stravy + 200 € na prenájom priestorov. Prebehla diskusia ku kritériu určovania delegátov na Zjazd a k programu Zjazdu.

Uznesenie 2:   Výbor JSMF schvaľuje návrh a miesto konania Zjazdu JSMF.

Za: 7                           Proti: 0                       Zdržal sa: 1

Uznesenie 3:   Výbor JSMF schvaľuje nasledujúce kritérium nominácie delegátov: za každých začatých 50 členov pobočky môže pobočka nominovať jedného delegáta.

Za: 8                           Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Úloha 1:   Výbor JSMF žiada pobočky o nahlásenie počtu a mien členov pobočky, ktorí majú zaplatené členské na rok 2018 (resp. ho platiť nemusia), e-mailom tajomníkovi JSMF (tajomnik (zavináč) jsmf.eu). Termín: 18. 5. 2018

Úloha 2:   Výbor JSMF vyzýva pobočky na nahlásenie kandidátov do nového Výboru JSMF e-mailom tajomníkovi JSMF (tajomnik (zavináč) jsmf.eu). Termín: 18. 5. 2018

Úloha 3:   Výbor JSMF vyzýva pobočky na zasielanie návrhov na udelenie zjazdových vyznamenaní JSMF e-mailom na priloženom tlačive (príloha 3) Ľ. Potočákovej (lpotocakova (zavináč) gymza.sk). Kritériá udeľovania zjazdových vyznamenaní sú v prílohe č. 2 zápisnice. Termín: 1. 6. 2018

3. OMFI

Prebehla diskusia o aktuálnom stave vydávania OMFI. 1. číslo je v príprave. V prípade neschválenia dotácie na vydávanie časopisu bude časopis vychádzať v elektronickej podobe.

A. Teleki získal prístup JSMF do databázy fyzikálnych časopisov, v prípade záujmu o tento prístup ho môžete priamo kontaktovať.

 4. Finančné otázky – dotácie (aktuálny stav, vyúčtovanie)

M. Kalina informoval prítomných o tom, že z dotácií MŠVVaŠ SR bola podaná žiadosť o dotáciu na vydávanie Obzorov matematiky, fyziky a informatiky. Výzva na obnovu výchovy a vzdelávania bola vyhlásená nedávno a výzvu na nahlasovanie aktivít do nej zaslal M. Kalina na jednotlivé pobočky.

V rámci projektov SAV ešte neprebehlo ich vyhodnotenie.

M. Hriňák informoval prítomných o vyhlásenej výzve na podporu rodovej rovnosti https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-rodovej-rovnosti.html.

 

 

5. Rôzne

K. Žilková informovala o pripravovanie česko-slovenskej ŠVOČ.

M. Hriňák informoval prítomných, že pri žiadaní o potvrdenia za účelom podania dotácií nie je potrebné platiť poplatok za ich vydanie podľa §8a zákona č. 523/2004 Z. z.

Prílohy:

1. Správa o hospodárení JSMF za rok 2017

2. Kritériá udeľovania zjazdových vyznamenaní

3. Návrh na zjazdové vyznamenanie JSMF

4. Zoznam udelených vyznamenaní Zjazdom JSMF 2014

Zapísal: Martin Hriňák                                              Schválil: Martin Kalina

Pridaj komentár