Projekt Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike

Jednota slovenských matematikov a fyzikov realizuje projekt  Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike.

Typ projektu:dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:06/2020 – 03/2023
Odkaz na riadiaci orgán OP ĽZ:www.ludskezdroje.gov.sk
Odkaz na ESF a EFRR:www.esf.gov.sk
Odkaz na sprostredkovateľský orgán:www.minedu.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.