Cena akademika Štefana Schwarza

Cena akademika Štefana Schwarza sa udeľuje mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov za súbor matematických prác.

Vyhlásenie súťaže:
Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) a Slovenská matematická spoločnosť (SMS) – sekcia JSMF vyhlasujú na rok 2019 súťaž O cenu akademika Štefana Schwarza.

Pravidlá súťaže:

 1. Návrh na udelenie ceny sa podáva predsedovi SMS písomne alebo elektronicky.
 2. Návrh môže podať súťažiaci alebo ľubovoľné matematické pracovisko na Slovensku so súhlasom súťažiaceho.
 3. Súťažiaci musí byť riadnym členom JSMF.
 4. Vek súťažiaceho do 30 rokov v danom kalendárnom roku.
 5. Predloženie jediného súťažného súboru vedeckých prác z matematiky.
 6. Súťažný súbor pozostáva z prác, z ktorých každá bola publikovaná v niektorom vedeckom matematickom časopise alebo je priložené potvrdenie o prijatí na jej publikovanie.
 7. Žiadna z predkladaných prác nebola v minulosti súčasťou súboru prác, ktorý už bol ocenený v tejto súťaži.
 8. Náležitosti prihlášky do súťaže: prihláška, krátky životopis, doklad o členstve v JSMF, súbor súťažných prác (dvakrát, ak sa návrh podáva v písomnej podobe).
 9. Uzávierka pre podanie návrhov: 30. september 2019.
 10. Výbor SMS ustanoví komisiu pre vyhodnotenie návrhov a na základe návrhu tejto komisie výbor JSMF rozhodne o udelení ceny.
 11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na nasledujúcej Konferencii slovenských matematikov v roku 2019.
 12. Laureát ceny má právo prezentovať výsledky svojej práce vo forme pozvanej plenárnej prednášky v rámci programu Konferencie slovenských matematikov v roku 2019.

Pridaj komentár