Zjazd JSMF 2018

Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 2018

V dňoch 4. – 5. septembra 2018 sa v Kočovciach uskutočnil Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Zúčastnilo sa ho 10 delegátov s hlasovacím právom a 8 hostí (čestní členovia JSMF, členovia Výboru JSMF, pozvaný prednášajúci a predsedníčka JČMF). Kľúčom pre určenie počtu delegátov bolo v tomto roku 50 členov pobočky na 1 delegáta.

Zjazd otvoril predseda JSMF prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., krátkym príhovorom. Po ňom predniesla príhovor predsedníčka Jednoty českých matematiků a fyziků doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., v ktorom vyjadrila presvedčenie, že naše dve jednoty budú v budúcnosti úzko spolupracovať.

Predsedníčka JČMF doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., a predseda JSMF prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.

Po voľbe volebnej komisie a návrhovej komisie Zjazdu predniesol predseda JSMF Správu o činnosti JSMF za roky 2014 – 2018, Správu o hospodárení JSMF za roky 2014 – 2018 a Správu revíznej komisie JSMF za roky 2014 – 2018.

V rámci odbornej časti programu Zjazdu odznela prednáška prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. Plazmónové rezonancie a optické metamateriály.

Prednáška prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. Plazmónové rezonancie a optické metamateriály

V tajných voľbách bol zvolený Výbor JSMF na nasledujúce štyri roky.

Najviac diskutovanou témou Zjazdu bola budúcnosť členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Zjazd schválil zmenu rozmeru časopisu OMFI na formát A5 od 1. 1. 2020, udelil právo aktualizovať redakčnú radu časopisu OMFI Výboru JSMF a poveril Výbor JSMF vytvorením novej organizačnej štruktúry redakcie OMFI. V súvislosti s novou webovou stránkou časopisu Zjazd JSMF vyzýva členov na podávanie návrhov na obsadenie pozície administrátora redakčného systému OMFI do 30. 9. 2018 predsedovi JSMF.

V súvislosti s uvádzaním nových učebníc matematiky na trh prebehla širšia diskusia, v ktorej bola prezentovaná potreba členov JSMF vyjadriť sa k ich odbornej úrovni – či už ide o terminologickú stránku alebo o vecnú správnosť tvrdení v nej uvedených. V rámci záverov Zjazdu uložil Zjazd JSMF Výboru JSMF úlohu vytvoriť dve komisie – komisiu pre odbornú garanciu učebníc z matematiky a fyziky a terminologickú komisiu pre matematiku a fyziku.

V závere zjazdu prebehlo schvaľovanie zjazdových vyznamenaní.

Účastníci Zjazdu JSMF 2018: horný rad zľava: O. Židek, O. Stašová, J. Doboš, P. Markoš, M. Marčoková, B. Dorociaková, Š. Tkačik, M. Pokorný, I. Čáp, F. Kundracik, M. Hriňák, dolný rad zľava: Ľ. Potočáková, J. Špirková, A. Šolcová, E. Partová, K. Žilková, M. Kalina

 

Zoznam uznesení Zjazdu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 2018

 1. Zjazd JSMF schvaľuje volebnú komisiu v zložení Marčoková, Pokorný, Stašová.
 2. Zjazd JSMF schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Hriňák, Žilková.
 3. Zjazd JSMF schvaľuje správu o činnosti JSMF za roky 2014 – 2018.
 4. Zjazd JSMF schvaľuje správu o hospodárení JSMF za roky 2014 – 2018.
 5. Zjazd JSMF schvaľuje správu revíznej komisie JSMF za roky 2014 – 2018.
 6. Zjazd JSMF zvolil na nasledujúce funkčné obdobie 2018 – 2022 Výbor JSMF a revízorov JSMF v nasledujúcom zložení:
Funkcia Meno
predseda JSMF prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
podpredsedovia JSMF prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
Mgr. Peter Novotný, PhD.
tajomník JSMF Ing. Mgr. Martin Hriňák
hospodár JSMF Ing. Henrieta Paľová
členovia Výboru JSMF doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Mgr. Ľudmila Potočáková
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
revízori JSMF doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.

 

 1. Zjazd JSMF vyzýva členov na podávanie návrhov na obsadenie pozície administrátora redakčného systému OMFI do 30. 9. 2018 predsedovi JSMF.
 2. Zjazd JSMF schvaľuje zmenu rozmeru časopisu OMFI na formát A5.
 3. Zjazd JSMF schvaľuje zmenu rozmeru časopisu OMFI na formát A5 od 1.1.2020.
 4. Zjazd JSMF udeľuje právo aktualizovať redakčnú radu časopisu OMFI Výboru JSMF a poveruje Výbor JSMF vytvorením novej organizačnej štruktúry redakcie OMFI.
 5. Zjazd JSMF ukladá Výboru JSMF úlohu vytvoriť terminologickú komisiu pre matematiku a fyziku.
 6. Zjazd JSMF ukladá Výboru JSMF úlohu vytvoriť komisiu pre odbornú garanciu učebníc z matematiky a fyziky.
 7. Zjazd JSMF ukladá Výboru JSMF úlohu vytvoriť novú textáciu zjazdových vyznamenaní.
 8. Zjazd udeľuje nasledujúce vyznamenania:
Vyznamenanie Meno
Čestný člen RNDr. Terézia Štrbová
prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.
Zaslúžilý člen doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.
Mgr. Ľudmila Potočáková
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
Mgr. Lacsný Boris, PhD.
prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Čestné uznanie RNDr. Miroslava Bálintová
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Mgr. Tatiana Hiková
RNDr. Zuzana Malacká, PhD.
RNDr. Iveta Vadovičová, CSc.
  RNDr. Mária Vojteková, PhD.
Mgr. Dagmar Vongrejová
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Mgr. Jaroslava Dudjaková
Mgr. Michal Kaukič, PhD.
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
  doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
RNDr. Peter Kováč
Mgr. Endre Szabó
RNDr. Ľubomír Mucha
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
  Ing. Mgr. Martin Hriňák

Podrobnú zápisnicu zo Zjazdu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov nájdete na nasledujúcej stránke: Zápisnica zo Zjazdu JSMF 2018.

Môžete si prečítať aj Zjazdový zborník.

Pridaj komentár