Informácia o JSMF pri SAV, pobočka Banská Bystrica

Milí kolegovia,

v Zborníku  Zjazdu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, ktorý sa konal

v dňoch 4.-5. septembra 2018, je za našu pobočku uverejnená nasledujúca

správa.

Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV – pobočka Banská Bystrica

Výbor pobočky, ktorý pracuje od 1. mája 2016.

Predsedníčka: doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.

Podpredseda: doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.

Tajomníčka: Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Hospodárka: Ing. Henrieta Paľová

Revízori: RNDr. Magdaléna Renčová, PhD., RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Členovia výboru – matematika: Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD., PaedDr. Ľubica Töröková

Členovia výboru – fyzika: Doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc., Mgr. Martin Hruška, PhD.

Správa o činnosti za roky 2016-2018 (k 17. 7. 2018)

Najdôležitejšie aktivity v roku 2016:

Vedecké semináre:

 1. Kvantitatívne metódy v ekonómii – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 2. Young Scientists – Generation 21 – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Dynamické systémy – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 1. Seminár z teórie fuzzy množín – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 2. Aká si mi krásna… – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 3. Life technical provisions – requirements under Solvency II. – seminár sa konal 10. 11. 2016, prednášajúca: Mgr. A. Harmanová, Poisťovňa Generali, a.s.
 • Aplikácie stochastických modelov úrokových mier pri oceňovaní starobných dôchodkov vyplácaných z druhého dôchodkového piliera na Slovensku, seminár sa konal 24. 11. 2016, prednášajúci: Mgr. Gábor Szücs, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Najdôležitejšie aktivity v roku 2017:

Nasledujúce aktivity boli podporené dotáciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vedecké semináre:

 1. DEA modely – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 2. Aktuárske modelovanie – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Dynamické modely – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 1. Seminár z teórie fuzzy množín – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 2. Aká si mi krásna… – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 3. Štatistický/Data-miningový seminár – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Z členských príspevkov a dotácií boli zakúpené dve sady trojdielnej série kníh od Josefa Poláka:

 1. Didaktika matematiky. Jak učit matematiku zajímavě a užitečně.,
 2. Didaktika matematiky. Jak učit matematiku zajímavě a užitečně., II. část
 3. Didaktika matematiky. Jak učit matematiku zajímavě a užitečně. III. část.

Knihy boli darované do fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Nasledujúce aktivity boli podporené dotáciou MŠVVaŠ SR.

Z projektu boli zakúpené hry zamerané na rozvoj logiky, priestorovej predstavivosti, riešenie problémov a počítanie. Darované boli piatim školám, ktoré ich využívajú vo výučbe a v rámci matematických krúžkov:

 1. Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín (členovia A. Tomaníková, O. Pastierik).
 2. Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 8, 984 03 Lučenec (členka M. Kovácsová).
 3. Základná škola, Jilemnického č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom (členka D. Stemnická).
 4. Základná škola, Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica (člen T. Brna).
 5. Základná škola, Hrnčiarska 1, 960 01 Zvolen.

Okrem toho sme z dotácií získaných z projektu financovali účasť dvoch učiteliek na Letnej škole Pytagoras – išlo o tieto členky:

 • Tomaníková (Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín),
 • Kováčiková (Súkromná základná škola, Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica).

Z týchto dotácií bola zakúpená aj kniha pre člena JSMF Mgr. S. Hudeca pod názvom Bayesian data analysis, 2013 (autori:  Andrew GelmanJohn B. CarlinHal S. SternDavid B. DunsonAki VehtariDonald B. Rubin).

Najdôležitejšie aktivity v roku 2018 (k 17. 7. 2018):

Vedecké semináre:

 1. DEA modely – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 2. Aktuárske modelovanie – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Dynamické modely – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 1. Seminár z teórie fuzzy množín – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 2. Aká si mi krásna… – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 3. Štatistický/Data-miningový seminár – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dňa 27. 2. 2018 sa konalo stretnutie členov JSMF pri SAV – pobočka Banská Bystrica.

Na tomto stretnutí bol premietnutý film pod názvom Fermat’s Last Theorem. Vydarený dokument skúsených tvorcov BBC mapuje jeden z najväčších objavov matematiky uplynulého storočia, dôkaz 350 rokov starej Fermatovej hypotézy. Film strhujúco približuje príbeh Fermatovho problému a strastiplnú cestu jeho riešiteľa Brita Andrewa Wilesa za splnením si svojho detského sna. Dokument zároveň zobrazuje prostredie matematikov, ich ambície, myslenie, rozprávanie a vzťahy na sklonku 20. storočia predovšetkým v USA a osobitne na jednom z popredných svetových matematických pracovísk v Princetone, kde Sir Andrew Wiles a jeho kolegovia pôsobili.

Pridaj komentár