Zápisnica zo zasadania ÚV JSMF konaného 11. 4. 2014

Program:
1. Ekonomické záležitosti
2. Štatút SMS
3. Zjazd JSMF

Prítomní: M. Božek, J. Buša st., A. Haviar, M. Hriňák, M. Kalina, F. Kundracik, M. Marčoková, P. Novotný, E. Partová, Ľ. Potočáková, D. Vallo, K. Velmovská, O. Žídek, K. Žilková

Ostatní členovia sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti.

Ekonomické záležitosti
Správa o hospodárení ÚV JSMF za rok 2013 je prílohou zápisnice.

Dostali sme vyúčtovanie dotácií MŠVVŠ. V dvoch prípadoch sme chybne použili dotácie:
1. 1,80 € sme presunuli zo služieb na materiál
2. Pochybili sme v odvodoch – odvody za dohodárov (časť, ktorá ide z platu) sme hradili z dotácie. Celé odvody musia ísť zo spoluúčasti. V tejto položke vraciame 164,10 €.

Na účet prišli dotácie SAV vo výške 5500 € (čo predstavuje zhruba 43 % požadovanej sumy). Predseda pripravil 2 návrhy na rozdelenie financií na jednotlivé akcie. Z diskusie nakoniec vznikol 3. návrh, podľa ktorého Zjazd (konferencia Nové trendy…) dostane 950 €, Obzory 350 € a zvyšok sa rozdelí úmerne podľa požiadaviek – výsledok hlasovania – proti boli 2, 1 sa zdržal, zvyšok za. Pôvodný návrh č. 1 bol, že financie sa rozdelia úmerne na všetky akcie, 2. návrh Zjazd dostane 800 € a Obzory 500 € a zvyšok sa rozdelí úmerne.

Štatút SMS
A. Haviar oboznámil prítomných s hlavnými bodmi navrhovanej zmeny postavenia SMS. Konkrétne ide o možnosť vyberať členské, čím sa SMS dostane v právomociach na úroveň pobočiek. 2. dôležitý bod je, aby SMS mohla zastupovať JSMF navonok v nadregionálnych otázkach. K týmto navrhovaným zmenám bola bohatá diskusia, v ktorej niektorí členovia ÚV vyslovili obavy z ďalšieho vývoja JSMF a a možného odčlenenia SMS. Nakoniec bola ustanovená komisia na prípravu nových Stanov JSMF v zložení: I. Čáp, M. Hriňák, M. Kalina, Kysel a dvaja zástupcovia SMS. Nové Stanovy budú predložené Zjazdu na schválenie.

Zjazd JSMF
Termín Zjazdu JSMF bol určený na 5. a 6. septembra 2014 v Žiline. Návrhy na zjazdové vyznamenania žiadame zaslať do 20. mája tajomníkovi marek.hycko@mat.savba.sk. Ľ. Potočáková overí, či návrhy spĺňajú všetky formálne náležitosti. Tlačivá na vyznamenania, ako aj zoznam vyznamenaných z minulých zjazdov bude zaslaný na pobočky po Veľkej noci.

Žiadame pobočky, sekcie, výbory FO a MO, aby zaslali Príspevky do zjazdového zborníka do konca mája. Vzhľadom na finančné možnosti JSMF, zborník bude len elektronický. Príspevky prosíme zasielať tajomníkovi JSMF.

Spísal: M. Kalina

V Bratislave 14. apríla 2014

Pridaj komentár