Výročná členská schôdza pobočky Bratislava 1, 28. 4. 2014

Výbor pobočky JSMF Bratislava 1 si Vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa bude konať v pondelok 28. apríla 2014 o 15.30 hod. v seminárnej miestnosti Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie – miestnosť C419 na 4. poschodí výškovej budovy Stavebnej fakulty STU (výťahom na 4. posch.) na Radlinského 11. Vchod je z ul. I. Karvaša, Bratislava (bývalá Starohorská).

Program členskej schôdze:

  1. Správa o činnosti pobočky za r. 2013
  2. Správa o hospodárení pobočky za r. 2013
  3. Revízna správa
  4. Voľby výboru pobočky
  5. Plán činnosti na r. 2014
  6. Prednáška RNDr. Beáty Stehlíkovej, PhD. na tému: „O približných riešeniach (nielen) vo finančnej matematike“
  7. Diskusia
  8. Rôzne
  9. Rôzne.

Členský príspevok na r. 2014 je 6 €. Dôchodcovia a študenti nie sú povinní uhrádzať členský príspevok. Spolu s členským môžete zaplatiť aj predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktoré je 4 €. Členské príspevky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni 0011466164/0900.(IBAN SK17 0900 0000 0000 1146 6164, BIC GIBASKBX) Pri platbe prevodom Vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. Niektoré banky (hlavne internetové) neuvádzajú meno majiteľa. Pre istotu pripíšte aj meno, za koho platíte. Tieto poplatky môžete uhradiť aj v hotovosti hospodárke pobočky, ktorá bude zvolená na výročnej schôdzi. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF.

Zároveň Vás chceme informovať o možnosti uhradenia cestovných nákladov spojených s účasťou na tradičnej konferencii JSMF v Jasnej pod Chopkom pre niekoľkých členov pobočky (podľa finančných možností). Podmienkou je riadne platenie členského príspevku za posledné 3 roky.

S pozdravom

Martin Kalina, predseda pobočky

Pridaj komentár