Zápisnica zo schôdze výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave konanej dňa 7. 4. 2021

Dňa 7. 4. 2021 sa o 17:00 konala v MS Teams (z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej šírením COVID-19) schôdza výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave. Hlavným cieľom schôdze bolo doplnenie výboru a obsadenie funkcie tajomníka výboru.

Prítomní: PaedDr. Jana Fialová, PhD.; RNDr. Karol Gajdoš; doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.; RNDr. Iveta Petrovičová; doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.; doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.

Ospravedlnení: RNDr. Ivan Sadloň

Za členov volebnej komisie boli zvolení PaedDr. Jana Fialová, PhD.; doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.; RNDr. Iveta Petrovičová. (hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)

Za overovateľov zápisnice boli zvolení doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. a RNDr. Karol Gajdoš. (hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0)

Program:

  1. Doplnenie výboru pobočky JSMF v Trnave.
  2. Voľba tajomníka výboru pobočky JSMF v Trnave.
  3. Vyúčtovanie dotácií za rok 2020.
  4. Rozličné.

K bodu 1:

Doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. informoval, že je potrebné doplniť výbor tak, aby bol päťčlenný, nakoľko nás navždy opustil člen výboru RNDr. Karol Rafay, PhD. Za člena výboru navrhol doc. RNDr. Máriu Mišútovú, PhD., ktorá doteraz pôsobila ako člen revíznej komisie. Doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. následne vyjadrila súhlas s kandidatúrou.

Uznesenie č. 2021/01/01

Členovia výboru a revíznej komisie zvolili za člena výboru doc. RNDr. Máriu Mišútovú, PhD. (počet prítomných členov výboru a revíznej komisie: 6, počet hlasov za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval 1)

K bodu 2:

Doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. informoval, že je potrebné zvoliť tajomníka pobočky, nakoľko nás navždy opustil tajomník pobočky RNDr. Karol Rafay, PhD. Za tajomníka navrhol RNDr. Karola Gajdoša, ktorý následne vyjadril súhlas s kandidatúrou.

Uznesenie č. 2021/01/02

Výbor zvolil za tajomníka výboru pobočky JSMF v Trnave RNDr. Karola Gajdoša. (počet prítomných členov výboru: 5, počet hlasov za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1)

Uznesenie č. 2021/01/03

Výbor rozhodol o zmene osôb oprávnených nakladať s prostriedkami na účte SK5509000000000045545266 pobočky JSMF v Trnave vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. Doterajšie oprávnené osoby doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD., PaedDr. Jana Fialová, PhD. a RNDr. Karol Rafay, PhD. toto právo strácajú a toto právo získavajú doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD., PaedDr. Jana Fialová, PhD. a RNDr. Karol Gajdoš. Pri manipulácii s finančnými prostriedkami v bankovom ústave musia byť prítomní súčasne aspoň dvaja z nich. Pri výbere finančných prostriedkov z bankového ústavu sa vyžaduje aj pečiatka pobočky JSMF v Trnave. (počet prítomných členov výboru: 5, počet hlasov za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

K bodu 3:

Doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. informoval o vyúčtovaní dotácií za rok 2020.

Uznesenie č. 2021/01/04

Výbor a revízna komisia zobrali na vedomie Vyúčtovanie dotácií za rok 2020. (počet prítomných členov výboru a revíznej komisie: 6, počet hlasov za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1)

K bodu 4:

Doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. informoval, že v roku 2020 boli usporiadané dva webináre pre učiteľov základných škôl, ktoré boli pôvodne plánované ako semináre, ale pandemická situácia neumožnila ich prezenčné konanie.

Dňa 21.10.2020 sa uskutočnil webinár s názvom Primárna matematika v realite a virtualite, ktorého sa zúčastnilo 178 účastníkov. Tento webinár zorganizovali členovia pobočky z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Dňa 30.11.2020 sa uskutočnil webinár s názvom Interaktívna matematika, ktorého sa zúčastnilo 71 účastníkov. Tento webinár zorganizovali členovia pobočky z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

V Trnave, 7.4.2021

Zapísal: doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.

Overili: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., RNDr. Karol Gajdoš

zapisnica_vybor_TT_2021_03

Pridaj komentár