Pozvánka na výročnú členskú schôdzu pobočky Bratislava 1

Výbor pobočky JSMF Bratislava 1 si Vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa bude konať vo štvrtok 18. júna 2015 o 15,00 hod. na Stavebnej fakulte STU, Karvašova ul. (bývalá Starohorská), v seminárnej miestnosti B302 na 3. poschodí.

Program členskej schôdze:

1. Správa o činnosti pobočky za r. 2014.
2. Správa o hospodárení pobočky za r. 2014.
3. Revízna správa.
4. Plán činnosti na r. 2015.
5. Prednáška doc. RNDr. Petra Frolkoviča, CSc. na tému: „Semi-implicitné metódy na numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc“.
6. Diskusia.
7. Rôzne.

Členský príspevok na r. 2015 je 6 €. Dôchodcovia a študenti platia redukované členské 3 €. Dôchodcovia nad 70 rokov nemajú povinní uhrádzať členský príspevok. Spolu s členským môžete zaplatiť aj predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktoré je 4 €. Členské príspevky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni 0011466164/0900 (IBAN SK17 0900 0000 0000 1146 6164, BIC GIBASKBX). Pri platbe prevodom vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli, za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. Niektoré banky (hlavne internetové) neuvádzajú meno majiteľa. Pre istotu pripíšte aj meno, za koho platíte. Tieto poplatky môžete uhradiť aj v hotovosti hospodárke pobočky na výročnej schôdzi. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF. Zároveň Vás chceme informovať o možnosti uhradenia cestovných nákladov spojených s účasťou na tradičnej konferencii JSMF v Jasnej pod Chopkom pre niekoľkých členov pobočky (podľa finančných možností). Podmienkou je riadne platenie členského príspevku za posledné 3 roky.

S pozdravom

Martin Kalina, predseda pobočky

Pridaj komentár