Aktivity projektu

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľom hlavnej aktivity projektu je poskytnúť žiakom (ale aj ich učiteľom) efektívny nástroj na zlepšenie ich školskej výkonnosti v oblasti matematiky, fyziky a finančnej gramotnosti prostredníctvom synergického efektu využitia kombinácie textovej a audiovizuálnej formy riešenia úloh.

V podaktivite Úvodné stretnutia s učiteľmi oslovíme čo najširšiu skupinu učiteľov elektronickou formou s požiadavkou na zaslanie námetov na tematické celky, s ktorými majú žiaci najväčšie problémy. Výstupom podaktivity budú požiadavky na vzdelávacie materiály a tematické okruhy.

Na základe spracovaných požiadaviek vytvoria autori vzdelávacích materiálov v podaktivite Tvorba vzdelávacích materiálov vzdelávacie materiály pre žiakov 5. – 9.ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Vytvorené materiály nebudeme viazať na ročníky, ale na témy. Vytvorené materiály prejdú recenziami, aby sme zabezpečili ich vysokú odbornosť. Výstupom podaktivity budú vzdelávacie materiály pre cieľovú skupinu.

V podaktivite Tvorba vzdelávacích videí vytvoria experti pre vzdelávanie scenáre vzdelávacích videí, ktoré budú prepojené s vytvorenými vzdelávacími materiálmi a budú na ne nadväzovať. Pôjde o krátke videá, ktoré ukážu žiakom, ako majú úlohy daného typu riešiť. Vo vzdelávacích videách budú prezentované nahrávky vzorového riešenia vybraných úloh zo vzdelávacích materiálov. Na tieto riešené úlohy budú nadväzovať neriešené úlohy zo vzdelávacích materiálov, ktorých úlohou bude podnietiť vlastnú činnosť žiakov. Výstupom podaktivity bude min. 135 hodín videí.

Po vytvorení prvej sady videí zrealizujeme návštevy na školách a v rámci podaktivity Stretnutia so žiakmi budeme žiakom predstavovať naše videá a spôsob práce so vzdelávacími materiálmi. Výstupom podaktivity budú návštevy žiakov na našom webe a ich práca s vytvorenými materiálmi.

V podaktivite Vzdelávanie pedagogických zamestnancov experti pre vzdelávanie zrealizujú školenia pedagogických zamestnancov, v ktorých im predstavia vytvorené vzdelávacie materiály a spôsob práce s nimi v nadväznosti na vytvorené videá. Výstupom podaktivity bude zlepšenie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.