Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF dňa 14. 12. 2016

Program:
1. Vyúčtovanie dotácií
2. Obzory matematiky, fyziky a informatiky
3. Rôzne

Prítomní: Hriňák, Kalina, Kundracik, Marčoková, Novotný, Partová, Potočáková, Žilková

Ostatní boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Vyúčtovanie dotácií
M. Kalina informoval prítomných o tom, že aktivity podporené z dotácií MŠVVaŠ SR boli úspešne ukončené. Taktiež aktivity podporené z dotácií SAV boli ukončené, väčšina pobočiek predložila doklady potrené na zúčtovanie prostriedkov, u ostatných sa to očakáva počas najbližších dní.

2. OMFI
Prebehla diskusia k verzii redakčného systému s cieľom aktualizácie na najnovšiu verziu. Za rok 2015 a staršie budú zverejnené kompletné pdf verzie jednotlivých článkov, za rok 2016 budú zverejnené len abstrakty a kompletné pdf verzie jednotlivých článkov budú zverejnené s ročným oneskorením.

Grafický vzhľad časopisu sa v najbližšom ročníku nebude meniť. Pracovná verzia stránok časopisu sa nachádza na http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/omfi, verejná adresa je www.omfi.sk.

3. Rôzne
M. Hriňák pripomenul, že sa začala ostrá prevádzka systému elektronickej registrácie členského a požiadal prítomných, aby v databáze aktualizoval stav za svoje pobočky.

Ľ. Potočáková informovala o stave príprave zborníka „MATEMATICI, FYZICI A ASTRONÓMOVIA na Slovensku“ – z pobočiek zatiaľ neprišli žiadne návrhy. Zoznam osobností, ktoré už majú spracované medailóny, sa nachádza na stránke
http://www.mat.savba.sk/MATEMATICI/matematici.php. Výzva pobočkám k spolupráci a zároveň aj ukážka, ako môžu krátke medailóny vyzerať, bude zaslaná v blízkej budúcnosti.

Zapísal: Martin Hriňák                                                Schválil: Martin Kalina

Pridaj komentár