Zápisnica zo zasadnutia výboru JSMF Ba 1 z dňa 29.10. 2009

Program:
1. Finančné otázky
2. Jasná – schválenie podpory pre členov JSMF
3. Rôzne

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, priloženej k originálu zápisnice.

K bodu 1. Hospodárka Dr. Kyselová informovala prítomných o stave financií a o dotácii MŠ, ktorá prišla tento rok dosť neskoro. Zmenili sa aj podmienky poskytnutia dotácie. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov je štruktúra výdavkov viac-menej pevne nastavená. Na konferencie celkovo máme z dotácie vyčlenených 850,-Eur, 150 Eur je pre seminár MATMIX, 105Eur je pre korešpondenčný seminár, 60,-Eur je na členskú schôdzu (ktorá prebehla v máji) a zvyšok na základnú činnosť pobočky. Vzhľadom k tomu, že členská schôdza už prebehla, výdavky, ktoré sa dajú hradiť z dotácie, budú preúčtované a zvyšok sa použije na nákup kancelárskeho materiálu pre budúcoročnú schôdzu. Peniaze, určené jednotlivým plánovaným akciám budú dané k dispozícii ich organizátorom. Dotácia zo SAV funguje podľa pravidiel z minulých rokov, teda na vopred plánované semináre a na prevádzku.

K bodu 2. Jasná: zoznam žiadateľov o príspevok je: Jana Fraasová, František Kosper, Eva Omariová, Martin Kalina, Martin Hriňák, Daniela Velichová.

Výbor nedostal žiadne ďalšie žiadosti. Preto (vzhľadom na existujúce dotácie) sa rozhodol všetky žiadosti akceptovať. Účastníkom bude uhradené ubytovanie a vložné v plnej výške, strava do výšky oficiálnych diét a cestovné na konferenciu. Prevodom na účet konferencie sa za každého účastníka uhradí: 52,50 Eur ubytovanie + 45,- vložné + diéty 24,90 (8,30/deň). Cestovné a diéty na cestu sa uhradia po návrate na základe cestovného príkazu.

K bodu 3. Dr. Kyselová požiadala o nákup náplní do tlačiarne (z prevádzkových peňazí SAV) a drobný kancelársky materiál. Dr. Omariová informovala prítomných o záujme učiteľov SPŠ geodetickej vstúpiť do JSMF. Tento záujem bol privítaný celým výborom.

V Bratislave 29. 10. 2009

Zapísal Martin Kalina

Pridaj komentár