Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF 26. 10. 2018

Program:
1. Finančné otázky – aktuálny stav okolo dotácií MŠVVaŠ SR
2. Cena akad. Schwarza – vyhodnotenie súťaže
3. Vyznamenania JSMF
4. Komisie na posudzovanie učebníc matematiky a fyziky
5. Rôzne

Prítomní: Hriňák, Kalina, Marčoková, Potočáková, Špirková, Tkačik (elektronicky)

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Finančné otázky – aktuálny stav okolo dotácií MŠ

M. Kalina informoval prítomných o poukázaní dotácie na vydávanie časopisu OMFI. Zmluva v rámci výzvy Človek a príroda je na podpise u ministerky. Prebehla diskusia k využitiu prostriedkov z dotácie a k elektronizácii starších čísel OMFI.

2. Cena akad. Schwarza – vyhodnotenie súťaže

M. Kalina informoval prítomných o návrhu komisie v zložení prof. Nedela, prof. Witkovský, prof. Ševčovič na udelenie cien nasledujúcim súťažiacim:

1. Samuel Rosa
2. Mária Maceková
3. Katarína Hriňáková

Prebehla diskusia k spôsobu udeľovania cien, akceptovaniu prihlášok zaslaných po termíne súťaže a účelovému členstvu v JSMF za účelom získania uvedenej ceny.

Uznesenie 1:   Výbor JSMF schvaľuje Cenu akademika Schwarza vyššie uvedeným súťažiacim.

Za: 4                           Proti: 1                        Zdržal sa: 1

 3. Vyznamenania JSMF

Ľ. Potočáková informovala prítomných o sumarizácii udelených vyznamenaní na základe dostupných informácií, pričom u niektorých členov vznikli nezrovnalosti, ktoré ešte bude potrebné vyjasniť. Prebehla diskusia k udeľovaniu špeciálnych cien JSMF okrem zjazdových vyznamenaní.

Uznesenie č. 2: Výbor JSMF udeľuje Plaketu JSMF za mimoriadny prínos pre rozvoj  slovenskej matematiky prof. RNDr. Stanislavovi Jendroľovi, DrSc.

Za: 5                           Proti: 0                         Zdržal sa: 0

4. Komisie na posudzovanie učebníc matematiky a fyziky

M. Kalina informoval, že na najbližšej schôdzi Výboru SMS prejedná vytvorenie komisie (menovanie jej predsedu) pre posudzovanie matematických učebníc. Menovanie komisie na posudzovanie fyzikálnych učebníc prejedná s fyzikmi – členmi Výboru JSMF. Následne Výbor JSMF poinformuje o výsledku a závery predloží na schválenie.

5. Rôzne

Ľ. Potočáková informovala Výbor o seminári Matematika v praxi, ktorého 2. ročník sa uskutočnil 24. a 25. 10. 2018 v Terchovej. Zúčastnilo sa ho 50 učiteľov základných a stredných škôl. Na seminári bola aj diskusia o povinnej maturite z matematiky. Takmer všetci prítomní učitelia sa vyjadrili za zavedenie povinnej maturity.

Prebehla diskusia k Jasnej. M. Marčoková informovala o kompletizovaní všetkých zborníkov  konferencie. J. Špirková prisľúbila dodať zborníky z pozostalosti po prof. Riečanovi.

 

Zapísali: Martin Hriňák, Martin Kalina
Schválil: Martin Kalina

 

 

Pridaj komentár