Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 16. 6. 2016

Program:
1. Správa o hospodárení za r. 2015
2. Dotácie SAV a MŠVVaŠ SR – aktuálny stav
3.OMFI
4. Rôzne

Prítomní: Hriňák, Kalina, Kundracik, Žilková

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Správu o hospodárení za rok 2015 predniesol predseda M. Kalina. K správe neboli pripomienky.

2. Dotácie: Vzhľadom na obmedzený rozpočet SAV boli dotácie krátené zhruba na tretinu. Z celkovej požadovanej sumy 12 470 € nám SAV pridelila 4 400 €. Dotácie budú odoslané na pobočky hneď, ako prídu na účet JSMF.

Dotácie MŠVVaŠ SR: JSMF podala projekt, v ktorom žiadala 10 000 € (maximálna možná suma pre danú výzvu). Pridelená dotácia je vo výške 6 265 €. Krátenie sa týkalo výdavkov na súťaže. Druhá žiadosť o dotáciu, ktorá bola podaná, sa týka vydávania Obzorov matematiky, fyziky a informatiky. V čase zasadnutia ešte nebola jej výška známa.

3. OMFI: Prebehla diskusia k tlači a spôsobu distribúcie časopisov. V nadväznosti na finančné otázky bude potrebné aktualizovať databázu predplatiteľov časopisu a odstrániť z nej neplatiacich odberateľov. Pri distribúcii časopisov cez pobočky bude predplatné výhodnejšie.

4. Rôzne: K. Žilková navrhla podanie projektu v mene JSMF na zabezpečenie československej ŠVOČ z didaktiky matematiky cez Nadáciu Tatrabanky. Výbor jej návrh schválil.

I. Čáp zaslal výboru správu o účasti reprezentácie Slovenskej republiky na EUSO 2016.

M. Kalina predniesol Výboru výzvu Slovenskej historickej spoločnosti na podporu zvýšenie dotácie výučby dejepisu na školách.

Zapísal: Martin Hriňák

Pridaj komentár