Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 12. 12. 2014

Program:
1. Vyúčtovanie dotácií, 2 %
2. Štatúty pobočiek a sekcií
3. Rôzne

Prítomní: M. Hriňák, M. Kalina, E. Partová, Ľ. Potočáková, K. Velmovská, O. Židek

1. Vyúčtovanie dotácií, 2 %
M. Kalina informoval prítomných o tom, že pobočky dodali doklady potrebné k vyúčtovaniu dotácií. JSMF je registrovaná na 2 % pre rok 2015.

2. Štatúty pobočiek a sekcií

K 12. 12. 2014 nedoručila žiadna z pobočiek/sekcií návrh nového štatútu.

3. Rôzne

Evidencia členov JSMF
Na konferencii v Jasnej prebehlo stretnutie M. Hriňáka a R. Žilka k špecifikácii databázy. Testovacia verzia by mala byť hotová začiatkom roku 2015.

Vyznamenania
Zatiaľ neboli predložené žiadne pripomienky k zaslanému návrhu.

Výbor JSMF vyzýva pobočky, aby svoje pripomienky k jednotlivým oceneniam zaslali do 31. 1. 2015 M. Hriňákovi, aby o nich mohla prebehnúť diskusia.

Jasná
Prebehla diskusia k novému miestu konania konferencie a jej realizácii v roku 2015.

Výbor JSMF vyzýva členov JSMF, aby vyjadrili svoj názor na nové miesto konania konferencie v Jasnej a na to, kde by sa mala konferencia uskutočniť budúci rok. Pripomienky prosíme zaslať M. Kalinovi do 31. 1. 2015.

Prihláška za člena
I. Hympánová doručila prihlášku nového člena JSMF. Vzhľadom na nové stanovy JSMF je potrebné, aby sa noví členovia registrovali cez regionálne pobočky. Preto bude táto prihláška posunutá na príslušnú pobočku.

Propagácia JSMF
Prebehla diskusia k možnostiam propagácie JSMF medzi žiakmi ZŠ a SŠ a študentmi VŠ. Ako najefektívnejšie sa javia tieto možnosti:

  • Informovanie o činnosti JSMF na prednáškach pre VŠ študentov najmä na začiatku semestra (krátka informácia o JSMF a jej aktivitách).
  • Realizácia podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Noci výskumníkov.
  • Realizácia popularizačných prednášok.
  • Uvádzanie JSMF ako partnera na jednotlivých podujatiach organizovaných členmi JSMF.

Zároveň je žiaduce publikovať informácie o realizovaných podujatiach aj na webe JSMF.

Výbor JSMF vyzýva členov a pobočky JSMF, aby priebežne zverejňovali informácie o realizovaných aktivitách (semináre, prednášky, konferencie a iné aktivity) na webe JSMF.

Terminologická a historická komisia
Prebehla diskusia k potrebe zjednotenia používanej terminológie v matematike a fyzike. Podobne už dlhšie rezonuje požiadavka na vytvorenie historickej komisie, ktorá by sa venovala zbieraniu a publikovaniu informácií o významných slovenských matematikoch a fyzikoch. Vzhľadom na uvedené sa výbor JSMF rozhodol vytvoriť terminologickú komisiu a historickú komisiu v prípade, že bude záujem o prácu v nich.

Výbor JSMF vyzýva členov JSMF, aby nahlásili svoj záujem o prácu v terminologickej a historickej komisii M. Hriňákovi do 31. 1. 2015.

Logo JSMF
Prebehla diskusia k logu JSMF a potrebe zjednotenia jeho používania vzhľadom na to, že v súčasnosti sa používajú dve hlavné verzie loga (pričom okrúhle logo má ešte ďalšie verzie z hľadiska použitého písma a farebnosti). Výbor JSMF chce požiadať členov, ktorí by vedeli objasniť pôvod jednotlivých log, aby sa vyjadrili k ich použitiu. Na jar 2015 sa uskutoční výber loga, ktoré bude JSMF oficiálne používať na svojich dokumentoch.

V Bratislave 12. 12. 2014
Zapísali: M. Hriňák, M. Kalina

Pridaj komentár