Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 12. 05. 2017

Program:
1. Správa o hospodárení za r. 2016
2. Aktuálny stav prípravy projektov pre MŠVVaŠ SR
3. Rôzne
3a. Technické normy pre matematiku
3b. Súťaž RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
3c. Iné

Prítomní: Guffová, Kalina, Marčoková, Partlová, Žilková

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Správa o hospodárení za r. 2016: Výbor prerokoval a schválil Správu o hospodárení Výboru JSMF za rok 2016.

2. Aktuálny stav prípravy projektov pre MŠVVaŠ SR: V dobe konania zasadnutia sa kompletizovali podklady k výzve Matematika – človek a k výzve Na obnovu výchovy a vzdelávania.

Do výzvy Matematika – človek sa zapojili pobočky Bratislava 2, Žilina a Banská Bystrica – Zvolen. Do výzvy Na obnovu výchovy a vzdelávania sa zapojila pobočka Bratislava 2.

Rozpracovaný bol aj projekt na financovania vydávania Obzorov matematiky, fyziky a informatiky.

3. Rôzne

3a. Technické normy pre matematiku: J. Doboš upozornil, že vyšiel slovenský preklad matematických noriem, ktorý obsahuje veľa chýb. Výbor poveril predsedu, aby oslovil doc. Ferka, ktorý sa dlhodobo zaoberal matematickým názvoslovím.

3b. Súťaž RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov: Predseda JSMF informoval prítomných, že bola vyhlásená Súťaž RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. Prihláška do súťaže RSVS 2017.

3c. Iné: K. Žilková upozornila na iniciatívu PaedDr. Moniky Reiterovej z ŠPÚ, na základe ktorej sa mali členovia predmetovej komisie na matematiku vyjadriť, či súhlasia s tým, aby sa výsledok z písomnej časti maturity z matematiky nebral do úvahy pri celkovom hodnotení maturity.

Výbor JSMF poveruje predsedu JSMF, aby na túto iniciatívu reagoval. Súčasne, vzhľadom k tomu, že sa prof. Mikula zo zdravotných dôvodov vzdal členstva v predmetovej komisii, Výbor poveruje predsedu, aby sa nový predseda SMS uchádzal o miesto v tejto komisii.

V Bratislave 29. 5. 2017

Zapísal: Martin Kalina

Pridaj komentár